علوم زمین, ( ISI ), دوره (12), شماره (54), سال (2005-2) , صفحات (80-95)

عنوان : ( تکوین زمین ساختی و مدل ساختاری پنجره زمین ساختی آق دربند )

نویسندگان: سهراب شهریاری , فرزین قائمی , سیدرضا موسوی حرمی , عبدالله سعیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پی‌سنگ حوضه رسوبی کُپه داغ از واحد های سنگی پیش از ژوراسیک تشکیل شده است. این سنگها که در منطقه آق دَربند رخنمون دارند، در طی کوهزایی‌های هِرسی‌نین ، سیمرین و آلپین به شدت دچار تغییر شکل شده‌اند. کوهزایی هرسی نین سبب ایجاد دگرگونی تا حد رُخساره شیست سبز همراه با گسلش شدید در سنگها گشته ، در حالیکه، کوهزایی سیمرین در تریاس منطقه را تحت تاثیر فعالیت گسلهای راندگی قرار داده است. در پایان، کوهزایی آلپین از زمان پالئوژن تا عهد حاضر سبب چین خوردگی نهشته های حوضه کُپه داغ شده که در ابتدا گسلش راندگی و به دنبال آن گسلش مورب لغز (امتداد لغز با مؤلفه معکوس) را در منطقه ایجاد کرده است و هنوز فعالیت این گسلهای مورب لغز ادامه دارد. واحدهای سنگی موجود در پی‌سنگ شامل سنگهای رسوبی و آذرین است. سنگهای رسوبی بیشتر از واحدهای آواری شامل کنگلومرا ، ماسه سنگ و شیل باسن احتمالی دونین تا تریاس تشکیل شده است که بصورت عمده از یک منشا آذرین تغذیه شده است. بیشترین حجم نهشته ها در این منطقه شامل نهشته های تریاس است. سنگهای آذرین که رخنمون کوچکی در جنوب باختری پنجره آق دَربند دارند را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: 1-مجموعه اُفیولیت دره انجیر که بیشتر شامل سنگهای اولترامافیک و گابرویی است. 2- توفهای اسیدی . این مجموعه توسط گسلهای راندگی بصورت ورقه‌های نازکی بر روی مجموعه اُفیولیتی رانده شده‌ و با آن درهم آمیخته است.

کلمات کلیدی

, پنجره فرسایشی-تکتونیکی آق دَربند, حوضه کُپه داغ, بلوک توران, پالئوتتیس, کوهزایی های هرسی نین, سیمرین و آلپین, گسل راندگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017904,
author = {سهراب شهریاری and قائمی, فرزین and موسوی حرمی, سیدرضا and عبدالله سعیدی},
title = {تکوین زمین ساختی و مدل ساختاری پنجره زمین ساختی آق دربند},
journal = {علوم زمین},
year = {2005},
volume = {12},
number = {54},
month = {February},
issn = {1023-7429},
pages = {80--95},
numpages = {15},
keywords = {پنجره فرسایشی-تکتونیکی آق دَربند، حوضه کُپه داغ، بلوک توران، پالئوتتیس، کوهزایی های هرسی نین، سیمرین و آلپین، گسل راندگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تکوین زمین ساختی و مدل ساختاری پنجره زمین ساختی آق دربند
%A سهراب شهریاری
%A قائمی, فرزین
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A عبدالله سعیدی
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2005

[Download]