علوم آب و خاک, دوره (51), شماره (1), سال (2010-4) , صفحات (57-68)

عنوان : ( اثر اسید سولفوریک و EDTA بر گیاه پالایی سرب در خاک توسط سه گیاه آفتابگردان، ذرت و پنبه )

نویسندگان: ابراهیم فتاحی کیاسری , امیر فتوت , علیرضا آستارائی , غلامحسین حق نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش فعالیت های صنعتی در طی سا ل های اخیر و به دنبال آن ورود انواع آلایند ههای آلی و غیر آلی از جمله سرب به خاک از مشکلاتی از جمله رو شهای پیشنهادی است که با انباشت عناصر سنگین در (Phytoremediation) است که سلامت بشر را تهدید می کند. گیاه پالایی اندام هوایی گیاهان، خروج این عناصر از خا ک های آلوده را امکا نپذیر می کند. هدف این مطالعه بررسی امکان گیاه پالایی در خاک با بود. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً EDTA استفاده از گیاهان آفتابگردان، ذرت و پنبه در حضور اسید سولفوریک و ٣ میلی مول در کیلوگرم خاک، اسید ،١/٥ ، با سه سطح ٠ EDTA ،( تصادفی با دو سطح عنصر سرب ( ٠ و ٢٠٠ میلی گرم در کیلوگرم خاک ٠ و ١ میلی مول در کیلوگرم خاک و سه گیاه آفتابگردان، ذرت و پنبه با سه تکرار در گلخانة تحقیقاتی دانشگاه /٥ ، سولفوریک با سه سطح ٠ اثر معنی‌داری بر مقادیر سرب در ریشه و اندام هوایی گیاهان EDTA ١ و ٣ میلی مول / فردوسی مشهد اجرا شد. نتایج نشان داد که مقدار ٥ نسبت EDTA ١ میلی مول / ٢٨ برابر شاهد در پنبه دیده شد. مقدار ٥ / داشت. بیشترین افزایش سرب اندام هوایی به ترتیب به اندازه ١٧ و ٣ در سطوح ذکرشده بر مقدار کل EDTA تأثیر بیشتری در انباشت مقدار کل این عنصر در بین گیاهان د اشت. افزایش EDTA به ٣ میلی مول سرب ریشه اثر معنی داری نداشت . افزایش اسید سولفوریک در غلظت های یادشده با روند نامنظم، تغییراتی را در مقادیر سرب گیاهان ایجاد کرد. به طور کلی، ذرت در بین سه گیاه دارای توان بالاتری در جذب و انتقال سرب بود . مقایسه مقادیر سرب در ریشه و اندام هوایی در افزایش تجمع این عنصر در گیاهان EDTA در غلظت های ذکرشده نشانگر اثر بیشتر EDTA گیاهی بر اثر استفاده از اسیدسولفوریک و بود.

کلمات کلیدی

, گیاه پالایی, سرب, آفتابگردان, ذرت, پنبه, اسید سولفوریک, EDTA
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017906,
author = {فتاحی کیاسری, ابراهیم and فتوت, امیر and آستارائی, علیرضا and حق نیا, غلامحسین},
title = {اثر اسید سولفوریک و EDTA بر گیاه پالایی سرب در خاک توسط سه گیاه آفتابگردان، ذرت و پنبه},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2010},
volume = {51},
number = {1},
month = {April},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {57--68},
numpages = {11},
keywords = {گیاه پالایی، سرب، آفتابگردان، ذرت، پنبه، اسید سولفوریک، EDTA},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر اسید سولفوریک و EDTA بر گیاه پالایی سرب در خاک توسط سه گیاه آفتابگردان، ذرت و پنبه
%A فتاحی کیاسری, ابراهیم
%A فتوت, امیر
%A آستارائی, علیرضا
%A حق نیا, غلامحسین
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2010

[Download]