اندیشه آماری, دوره (13), شماره (1), سال (2008-9) , صفحات (3-10)

عنوان : ( شواهد آماری: تفسیر نتایج آزمون های آماری کلاسیک )

نویسندگان: ناصررضا ارقامی , احسان زمان زاده , سعید راحتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله اولین از دنباله مقاله هایی است که طی آن ها روش درست اندازه گیری میزان شواهد آماری موجود در داده ها بر علیه یک فرضیه آماری مورد بررسی قرار می گیرد. در مقاله حاضر ابتدا به تفسیرهای رایج ولی نادرست نتایج آزمون های آماری کلاسیک پرداخته می شود و سپس روش درست تفسیر نتایج آزمون ها را با توجه به هدف محقق مورد بحث قرار می دهیم.

کلمات کلیدی

, آزمون های نیمن –پیرسون, خطای نوع اول, خطای نوع دوم, قانون درستنمایی, شواهد آماری, استنباط شواهدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017918,
author = {ارقامی, ناصررضا and زمان زاده, احسان and سعید راحتی},
title = {شواهد آماری: تفسیر نتایج آزمون های آماری کلاسیک},
journal = {اندیشه آماری},
year = {2008},
volume = {13},
number = {1},
month = {September},
issn = {1026-8944},
pages = {3--10},
numpages = {7},
keywords = {آزمون های نیمن –پیرسون، خطای نوع اول، خطای نوع دوم، قانون درستنمایی، شواهد آماری، استنباط شواهدی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شواهد آماری: تفسیر نتایج آزمون های آماری کلاسیک
%A ارقامی, ناصررضا
%A زمان زاده, احسان
%A سعید راحتی
%J اندیشه آماری
%@ 1026-8944
%D 2008

[Download]