اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health, دوره (12), شماره (45), سال (2010-4) , صفحات (390-399)

عنوان : ( رابطه ی هوش هیجانی و نشانه های اختلال شخصیت مرزی )

نویسندگان: علی مشهدی , اسماعیل سلطانی شورباخورلو , رودابه رزمجویی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: این پژوهش جهت بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و مولفه های آن باعلایم اختلال شخصیت مرزی در یک جمعیت غیربالینی طراحی شد. روش کار: در این پژوهش توصیفی همبستگی طی سالهای 88 ،1387 ،358 نفر از دانشجویان دانشکدههای مختلف دانشگاه شیراز به صورت تصادفی انتخاب شدند. به منظور اندازه گیری هوش هیجانی از مقیاس رگه ی فراخلقی و برای اندازه گیری علایم اختلال شخصیت مرزی از مقیاس شخصیت مرزی پرسش نامه ی صفات اسکیزوتایپی استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه انجام شد. بین نمره ی کلی هوش هیجانی و نمره ی کلی مقیاس شخصیت مرزی رابطه ی معکوس و معنی داری وجود داشت.همچنین بین مولفه های هوش هیجانی (توجه، وضوح و اصلاح) و نشانه های اختلال شخصیت مرزی (ناامیدی، تکانشگری، علایم تجزی های و پارانوییدی وابسته به استرس) رابطه ی معکوس و معناداری وجود داشت تحلیل رگرسیونی چندگانه نشان داد که وضوح احساسات تنها مولفه ی هوش هیجانی است که توان پیشبینی نشانه های اختلال شخصیت مرزی را دارد. نتیجه گیری: هوش هیجانی با نشانهشناسی اختلال شخصیت مرزی رابطه ی معکوس دارد و مولفه ی وضوح احساسات قادر است نشانه های اختلال شخصیت مرزی را پیش بینی کند.

کلمات کلیدی

, اختلال شخصیت مرزی, نشانه, هوش هیجانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017919,
author = {مشهدی, علی and اسماعیل سلطانی شورباخورلو and رودابه رزمجویی},
title = {رابطه ی هوش هیجانی و نشانه های اختلال شخصیت مرزی},
journal = {اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health},
year = {2010},
volume = {12},
number = {45},
month = {April},
issn = {1028-6918},
pages = {390--399},
numpages = {9},
keywords = {اختلال شخصیت مرزی، نشانه، هوش هیجانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه ی هوش هیجانی و نشانه های اختلال شخصیت مرزی
%A مشهدی, علی
%A اسماعیل سلطانی شورباخورلو
%A رودابه رزمجویی
%J اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health
%@ 1028-6918
%D 2010

[Download]