نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2010-07-31

عنوان : ( معرفی دو جنس جدید Megadorus و Paratrophurus و گونه های آنها از مزارع کلزای استان خراسان شمالی )

نویسندگان: سمیه باعدل چری , عصمت مهدی خانی مقدم , حمید روحانی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق سه جنس Megadorus ،Paratrophurus، Quinisulcius از مزارع کلزای استان خراسان شمالی شناسایی گردید که دو جنس دوم و سوم برای ایران جدید میباشد.از سه جنس مذکور گونه های P. M.megadorus , Q. acti ,castarricensis شناسایی شدند که به غیر از گونه Q. acti سایر گونه ها برای اولین بار از ایران گزارش می شوند.

کلمات کلیدی

, Megadorus , Paratrophurus, کلزا , خراسان شمالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017922,
author = {باعدل چری, سمیه and مهدی خانی مقدم, عصمت and روحانی, حمید},
title = {معرفی دو جنس جدید Megadorus و Paratrophurus و گونه های آنها از مزارع کلزای استان خراسان شمالی},
booktitle = {نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {Megadorus ،Paratrophurus،کلزا ، خراسان شمالی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معرفی دو جنس جدید Megadorus و Paratrophurus و گونه های آنها از مزارع کلزای استان خراسان شمالی
%A باعدل چری, سمیه
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A روحانی, حمید
%J نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران
%D 2010

[Download]