هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2010-05-11

عنوان : ( تخمین کانال متغیر با زمان و آشکارسازی داده در سیستمهای MIMO-OFDMبا استفادهازفیلتر ذره ای(Particle Filter) )

نویسندگان: سمّیه خسروآزاد , حسین خوش بین قماش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از آنجا که اطلاع دقیق از حالت کانال برای آشکارسازی همدوس در یک سیستم بیسیم MIMO-OFDM امری مهم و ضروری است،عمدتا به میزان دقت در تخمین کانال بستگی دارد. این مقاله یک روش تخمین کانال متغیر با زمان بر MIMO-OFDM کیفیت اجرایی سیستم ارائه می دهد. فیلتر ذره ای بر پایهء نمونه گیری MIMO-OFDM برای سیستمهای بیسیم (Particle Filter یا PF) پایهء فیلتر کردن ذره ای و تئوری بیز، ابزار قدرتمندی در پردازش سیستمهای غیرخطی و غیرگوسی، از (Sequential Importance Sampling یا SMC) اهمیت زنجیره ای جمله تخمین کانالهای بیسیم به شمار می رود. روش ارائه شده در این مقاله با فرض اینکه گیرنده هیچ اطلاعات پیشینی از مشخصات آماری کانال ندارد، به کمک رشته های آموزشی و فیلتر ذره ای پارامترهای کانال متغیر با زمان را به طور لحظه ای ردیابی می کند. نتایج شبیه سازی نشان میدهد که این روش، بر پایهء فیلتر ذره ای اجرای بهتری نسبت به روشهای بر پایهء فیلتر کالمن دارد.

کلمات کلیدی

, مخابرات بیسیم, کانال متغیر با زمان, ردیابی کانال, سیستمهایParticle Filter , MIMO-OFDMفیلتر کالمن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017930,
author = {خسروآزاد, سمّیه and خوش بین قماش, حسین},
title = {تخمین کانال متغیر با زمان و آشکارسازی داده در سیستمهای MIMO-OFDMبا استفادهازفیلتر ذره ای(Particle Filter)},
booktitle = {هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2010},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {مخابرات بیسیم، کانال متغیر با زمان، ردیابی کانال، سیستمهایParticle Filter ،MIMO-OFDMفیلتر کالمن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تخمین کانال متغیر با زمان و آشکارسازی داده در سیستمهای MIMO-OFDMبا استفادهازفیلتر ذره ای(Particle Filter)
%A خسروآزاد, سمّیه
%A خوش بین قماش, حسین
%J هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2010

[Download]