شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14

عنوان : ( سیرتکوین جنینی و جدول زمانبندی توتیای دریایی Echinometra mathaei ، گونه غالب خلیج فارس )

نویسندگان: وحیده قرانی سیرجانی , ناصر مهدوی شهری , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , محمدصدیق مرتضوی , الهه صدری پور , مژگان سلطانی , الهام محمدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توتیای دریایی موجود زنده بسیار مفیدی در مطالعات زیست تکوینی است، زیرا ساده ترین مراحل رشد و نمو را در سیر تکامل ابتدایی جنینی نشان می دهد. این مطالعه با هدف بررسی سیر تکوین جنینی و تعیین جدول زمانبندی توتیای دریایی Echinometra mathaei خلیج فارس ایران صورت گرفت. برای دستیابی به این هدف با تزریق 1 میلی لیتر کلرید پتاسیم 5/0 مولار به بافت نرم اطراف دهان گامت ریزی القا گردید. پس از انجام لقاح، جنین ها تحت شرایط بهینه آزمایشگاهی تا رسیدن به مرحله لارو پلوتئوس انکوبه شدند. به منظور بررسی سیر تکوین و تعیین زمان مربوط به هریک از مراحل تکوینی شامل مراحل تسهیم، مرولا، بلاستولا، گاسترولا، پریسم و لارو پلوتئوس جنین ها تحت مطالعات میکروسکوپی قرار گرفتند. نتایج حاصل بر اساس جدول زمانبندی به دست آمده نشان داد جنین ها بعد از گذشت 30 ساعت از زمان لقاح به مرحله لارو پلوتئوس تکوین یافتند. در نهایت نتایج این مطالعه نشان داد که توتیای دریایی Echinometra mathaei ساکن سواحل جنوبی ایران نسبت به سایر گونه های توتیای دریایی دارای زمان تکوین کوتاه تری می باشد. بنابراین می توان از این گونه به منظور انجام تست های بیولوژیکی از جمله تست سمیت که در آن از توتیای دریایی به عنوان یک اندیکاتور زیستی استفاده می گردد، بهره گرفت.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: توتیای دریایی, Echinometra mathaei, سیر تکوین آبزیان, سیر تکوین جنینی, خلیج فارس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017932,
author = {قرانی سیرجانی, وحیده and مهدوی شهری, ناصر and قاسم زاده, زهراملقب به فرشته and محمدصدیق مرتضوی and صدری پور, الهه and سلطانی, مژگان and محمدی, الهام},
title = {سیرتکوین جنینی و جدول زمانبندی توتیای دریایی Echinometra mathaei ، گونه غالب خلیج فارس},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی: توتیای دریایی، Echinometra mathaei، سیر تکوین آبزیان، سیر تکوین جنینی، خلیج فارس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سیرتکوین جنینی و جدول زمانبندی توتیای دریایی Echinometra mathaei ، گونه غالب خلیج فارس
%A قرانی سیرجانی, وحیده
%A مهدوی شهری, ناصر
%A قاسم زاده, زهراملقب به فرشته
%A محمدصدیق مرتضوی
%A صدری پور, الهه
%A سلطانی, مژگان
%A محمدی, الهام
%J شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2010

[Download]