هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2010-05-11

عنوان : ( شکل دهی طیفی سیگنال فراپهن باند مرکب گوسی با استفاده از الگوریتم )

نویسندگان: سیدنورالدین کشاورز , حسین خوش بین قماش , مهدی حمیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله یک روش جدید طراحی پالس سیگنال فراپهن باند مرکب گوسی بهین هسازی شده با استفاده از الگوریتم PSO ارائه گردیده است. در واقع از آنجا که یک پالس مشتق گوسی به تنهایی نمیتواند قیدهای طیفیFCCرا برای طیف سیگنال فراپه نباند برآورده نماید، به روشهای ترکیبی مشتقات گوسی روی می آوریم و با وزن دهی مناسب مشتقات مراتب مختلف گوسی، طیفی را ایجاد می کنیم که شباهت بیشتری با پوشش طیفی استاندارد شدةFCC برای سیستمهای فراپهن باند داشته باشد. بدلیل سادگ یای که در تولید و پیاد هسازی مشتقات مراتب مختلف گوسی وجود دارد، به استفاده از این پالسها در قالب یک روش ترکیب خطی ترغیب می شویم. در این مقاله سعی شده است که سه روش: ترکیب تصادفی، ترکیب بر مبنای مینیمم سازی خطای مربعات با استفاده ازالگوریتمPSOو ترکیب بر مبنای مینیمم سازی مساحت ناحیۀ محصور بین پوشش طیفی FCC و چگالی طیف توان سیگنال طراحی شده با استفاده از الگوریتم،PSO مورد بررسی و مقایسه قرارگیرند و در نهایت، یک شکل پالس مرکب گوسی که تنها با استفاده از مشتق مرتبۀ اول، چهارم و پنجم تابع گوسی بدست می آید، ارائه گردیده است که در مقایسه با سیگنالهای طراح یشده در گذشته، پوشش طیفی بهتری حتی برای فرکانسهای کمتر از یک گیگا هرتز دارد

کلمات کلیدی

, شکل دهی طیفی, مشتقات گوسی,PSO,UWB
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017938,
author = {کشاورز, سیدنورالدین and خوش بین قماش, حسین and مهدی حمیدی},
title = {شکل دهی طیفی سیگنال فراپهن باند مرکب گوسی با استفاده از الگوریتم},
booktitle = {هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2010},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {شکل دهی طیفی، مشتقات گوسی;PSO;UWB},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شکل دهی طیفی سیگنال فراپهن باند مرکب گوسی با استفاده از الگوریتم
%A کشاورز, سیدنورالدین
%A خوش بین قماش, حسین
%A مهدی حمیدی
%J هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2010

[Download]