پژوهش های حبوبات ایران, دوره (1), شماره (1), سال (2010-10) , صفحات (57-64)

عنوان : ( بررسی نقش احتمالی ژن فسفوانول پیروات کربوکسی کیناز در میزان پروتئین دانه در برخی از ژنوتیپ های نخود(Cicer arietinum L) )

نویسندگان: ماریا بیهقی , عبدالرضا باقری , احمدرضا بهرامی , فرج اله شهریاری احمدی , احمد نظامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ژن pepck، پروتئین فسفو انول ‌پیروات ‌کربوکسی ‌کیناز را کُد می‌کند که در طی واکنش گلوکونئوژنز نقش اساسی دارد. اخیراً معلوم شده است که این آنزیم علاوه بر تأمین گلوکز، دارای وظایف دیگری نیز می‌باشد. با توجه به این‌که یکی ‌از عوامل ‌مهم در ارزش غذایی بقولات،‌ درصد پروتئین موجود در دانه آن‌ها می‌باشد، لذا توجه محققان به بررسی نقش احتمالی آنزیمPEPCK در متابولیسم نیتروژن و ترکیبات نیتروژنه به فرم‌های پروتئین در دانه این گیاهان معطوف شده است. در این تحقیق، بیان ژنpepck در رشد و نمو گیاه نخود و تأثیر آن در پُرشدن و افزایش میزان پروتئین دانه مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور مطالعه بیان ژنpepck در افزایش میزان پروتئین دانه گیاه نخود، ابتدا پس از اندازه‌گیری درصد پروتئین دانه در 20 ژنوتیپ از نخود زراعی، تعدادی بذر سالم و یکنواخت از ژنوتیپ‌های دارای حداقل (MCC291 و MCC373) و حداکثر ( MCC053و MCC458) مقدار پروتئین، انتخاب و میزان بیان ژنpepck در آن‌ها با روش RT-PCR مشخص شد. با توجه به تکثیر باندهای 400 و 500 جفت بازی، تنها در ژنوتیپ‌های حداکثر پروتئین، احتمال می‌رود این آنزیم دارای دو ایزوفرم باشد که هردو فرم آن، در ژنوتیپ‌های با پروتئین بالا بیان می‌شوند در حالی‌که در ژنوتیپ‌های با حداقل پروتئین، هیچ‌کدام از این دو فرم بیان نمی‌شوند. بنابراین با توجه به این نتایج ممکن است بتوان تفاوت در بیان را به نقش احتمالی این آنزیم در پُرشدن و افزایش ظرفیت دانه نسبت داد.

کلمات کلیدی

, PEPCK , فسفو انول پیروات کربوکسی کیناز, متابولیسم نیتروژن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017953,
author = {بیهقی, ماریا and باقری, عبدالرضا and بهرامی, احمدرضا and شهریاری احمدی, فرج اله and نظامی, احمد},
title = {بررسی نقش احتمالی ژن فسفوانول پیروات کربوکسی کیناز در میزان پروتئین دانه در برخی از ژنوتیپ های نخود(Cicer arietinum L)},
journal = {پژوهش های حبوبات ایران},
year = {2010},
volume = {1},
number = {1},
month = {October},
issn = {2008-725X},
pages = {57--64},
numpages = {7},
keywords = {PEPCK ، فسفو انول پیروات کربوکسی کیناز، متابولیسم نیتروژن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش احتمالی ژن فسفوانول پیروات کربوکسی کیناز در میزان پروتئین دانه در برخی از ژنوتیپ های نخود(Cicer arietinum L)
%A بیهقی, ماریا
%A باقری, عبدالرضا
%A بهرامی, احمدرضا
%A شهریاری احمدی, فرج اله
%A نظامی, احمد
%J پژوهش های حبوبات ایران
%@ 2008-725X
%D 2010

[Download]