نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2010-07-31

عنوان : ( مطالعه مکانیسمهای آنتاگونیستی و ژنهای رمز کننده آنتی بیوتیک 2و4 دی استیل فلوروگلوسینول در سودوموناسهای فلورسنت دارای فعالیت آنتاگونیستی علیه فوزاریم )

نویسندگان: زهرا ابراهیمی کاظم آباد , حمید روحانی , فاطمه جمالی , عصمت مهدی خانی مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از بین 80 استرین موردبررسی 25/81% استرینها در محیط KB و 37/94 % در محیط PDA دارای توانایی بازدارندگی از رشد قارچ بودند. 20 جدایه دارای ژن phID بوده و قطعه ای به اندازه 629 bp در این جدایه ها تکثیر گردید.

کلمات کلیدی

, آنتی بیوتیک 2و4 دی استیل فلوروگلوسینول, سودوموناسهای فلورسنت, Fusarium oxysporum f. sp. ciceris , ژن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017959,
author = {ابراهیمی کاظم آباد, زهرا and روحانی, حمید and فاطمه جمالی and مهدی خانی مقدم, عصمت},
title = {مطالعه مکانیسمهای آنتاگونیستی و ژنهای رمز کننده آنتی بیوتیک 2و4 دی استیل فلوروگلوسینول در سودوموناسهای فلورسنت دارای فعالیت آنتاگونیستی علیه فوزاریم},
booktitle = {نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آنتی بیوتیک 2و4 دی استیل فلوروگلوسینول، سودوموناسهای فلورسنت، Fusarium oxysporum f. sp. ciceris ، ژن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه مکانیسمهای آنتاگونیستی و ژنهای رمز کننده آنتی بیوتیک 2و4 دی استیل فلوروگلوسینول در سودوموناسهای فلورسنت دارای فعالیت آنتاگونیستی علیه فوزاریم
%A ابراهیمی کاظم آباد, زهرا
%A روحانی, حمید
%A فاطمه جمالی
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%J نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران
%D 2010

[Download]