دانش علف های هرز ایران, دوره (4), شماره (2), سال (2008-8) , صفحات (59-67)

عنوان : ( بررسی اثر تنش آب و مقدار کاربرد نـیتروژن بر رقابت ذرت و تاج خروس با استفاده از آزمایشهای سریهای جایگزینی )

نویسندگان: محمدحسن راشدمحصل , ابراهیم ایزدی دربندی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آب و نیتروژن از مهمترین عوامل مورد نیاز برای رشد گیاهان هستند که علفهای هرز برای کسب آنها با گیاهان زراعی به رقابت می پردازند. از آنجا که جذب نیتروژن از خاک توسط گیاه جریان توده ای آب است لذا رقابت برای آن با رقابت برای آب وابسته است. این بررسی به منظور ارزیابی تاثیر مقدار کاربرد نیتروژن بر تعامل رقابتی ذرت و تاج خروس تا مرحله تاسلدهی کامل ذرت و بر اساس روش سریهای جایگزینی و با نسبتهای مختلف کاشت 0:100، 25:75، 50:50، 75:25 و100:0 تاج خروس:ذرت در گلخانه اجرا شد. آزمایش بصورت فاکتوریل و در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار بودکه عوامل مورد بررسی عبارت بودند مختلف رطوبت خاک در دو سطح 50 و 25 درصد ظرفیت زراعی و مقادیر مختلف کاربرد نیتروژن در سه سطح شامل(0، 200 و 400 کیلوگرم نیتروژن خالص) بودند. نتایج نشان دادند که افزودن کاربرد نیتروژن منجر به افزایش معنی داری(p<0.05) در تولید ماده خشک ذرت و تاج خروس در کشت خالص آنها شد و با وجود پاسخ بهتر تاج خروس به افزایش کاربرد نیتروژن در مقایسه با ذرت ، توان رقابتی ذرت را افزایش داد. تنش خشکی در هر دو گیاه تولید ماده خشک هر دو را بطور معنی داری کاهش داد و مزیت نسبی کاربرد نیتروژن را از بین برد بطوریکه افزایش کاربرد نیتروژن در ذرت در این شرایط توجیهی نخواهد داشت .

کلمات کلیدی

, تنش خشکی, عملکرد نسبی, شاخص تهاجم, ضریب تهاجم نسبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017964,
author = {راشدمحصل, محمدحسن and ایزدی دربندی, ابراهیم},
title = {بررسی اثر تنش آب و مقدار کاربرد نـیتروژن بر رقابت ذرت و تاج خروس با استفاده از آزمایشهای سریهای جایگزینی},
journal = {دانش علف های هرز ایران},
year = {2008},
volume = {4},
number = {2},
month = {August},
issn = {1735-3548},
pages = {59--67},
numpages = {8},
keywords = {تنش خشکی، عملکرد نسبی، شاخص تهاجم، ضریب تهاجم نسبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر تنش آب و مقدار کاربرد نـیتروژن بر رقابت ذرت و تاج خروس با استفاده از آزمایشهای سریهای جایگزینی
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%J دانش علف های هرز ایران
%@ 1735-3548
%D 2008

[Download]