یازدهمین سمینار ملی مهندسی سطح , 2010-10-14

عنوان : ( بهره گیری از فرکانس ها و خروجی های بهینه آزمون جریان گردابی در رسم پروفیل سختی قطعات سخت کاری القائی شده در تولیدات انبوه صنعتی )

نویسندگان: سعید کهربائی , مهرداد کاشفی تربتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آزمون جریان گردابی یک آزمون غیرمخرب بوده که به سرعت اجرا شده و پاسخ آن به ترکیب شیمیایی و ریزساختار ماده ی موردنظر حساس است. از آنجا که در قطعات سخت کاری القائی شده شاهد تغییرات ریزساختار از سطح به سمت مرکز قطعه و در نتیجه تغییرات خواص مغناطیسی متناسب با آن هستیم ، می توان از این روش غیر مخرب در تعیین سختی در فواصل مشخص از سطح بهره برده و در نتیجه امکان رسم پروفیل سختی را فراهم آورد. در این پژوهش به منظور ایجاد عمق های سخت شده متفاوت، نمونه های استوانه ای شکل از جنس فولاد CK45 باشرایط متفاوت تحت عملیات سخت کاری القائی قرار گرفتند.سپس در هر فاصله مشخص از سطح تمامی نمونه ها، فرکانس مورد نیاز جهت نفوذ جریان القائی تا آن فاصله مشخص تعیین شده و در فرکانس های بدست آمده، ارتباط بین خروجی های جریان گردابی و سختی نمونه های با عمق های سخت شده متفاوت، مورد بررسی قرار گرفته است. در انتها برای تمامی نمونه ها سختی در هر فاصله مشخص از سطح توسط خروجی بهینه تعیین شده وبدین ترتیب پروفیل سختی برای تمامی نمونه ها رسم و با پروفیل های بدست آمده با روش سختی سنجی مقایسه شده است. درصد خطای کم ایجاد شده، نشان دهنده دقت قابل قبول روش فرکانس چندگانه جریان گردابی در رسم پروفیل سختی نسبت به روش سختی سنجی می-باشد

کلمات کلیدی

, روش غیرمخرب, آزمون جریان گردابی, فرکانس بهینه, رسم پروفیل سختی, تولید انبو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017981,
author = {کهربائی, سعید and کاشفی تربتی, مهرداد},
title = {بهره گیری از فرکانس ها و خروجی های بهینه آزمون جریان گردابی در رسم پروفیل سختی قطعات سخت کاری القائی شده در تولیدات انبوه صنعتی},
booktitle = {یازدهمین سمینار ملی مهندسی سطح},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {روش غیرمخرب، آزمون جریان گردابی، فرکانس بهینه، رسم پروفیل سختی، تولید انبو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهره گیری از فرکانس ها و خروجی های بهینه آزمون جریان گردابی در رسم پروفیل سختی قطعات سخت کاری القائی شده در تولیدات انبوه صنعتی
%A کهربائی, سعید
%A کاشفی تربتی, مهرداد
%J یازدهمین سمینار ملی مهندسی سطح
%D 2010

[Download]