پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (24), شماره (1), سال (2010-5) , صفحات (53-61)

عنوان : ( تاثیر منابع کربن و ازت بر رشد و فعالیت ضد قارچی Bacillus subtilis علیه Pythium aphanidermatum )

نویسندگان: فاطمه صفری اصل , حمید روحانی , ماهرخ فلاح رستگار , وحید جهانبخش مشهدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده ترکیب محیطهای کشت به ویژه از نظر منابع کربن و ازت اثر قابل توجهی روی رشد و فعالیت ضدقارچی میکروارگانیسمهای آنتاگونیست دارد. در و فعالیت Bacillus subtilis این بررسی اثر 40 نوع محیط کشت مایع که از نظر منابع کربن، ازت و نسبت آنها متفاوت بودند روی میزان رشد باکتری مورد بررسی قرار گرفت. منابع کربن شامل: گلوکز، ملاس، نشاسته عصاره سیب زمینی، Pythium aphanidermatum ضدقارچی آن در کاهش رشد سبوس برنج و گندم، و ازت شامل: پپتون، عصاره مخمر و سویا بود. میزان رشد باکتری بعد از 48 ساعت با شمارش تعداد باکتری توسط لام هموسیتومتر با اندازهگیری رشد کلنی پیتیوم روی آب و آگار 2 Pythium aphanidermatum تعیین گردید. اثر ضد قارچی محیطهای کشت حاوی باکتری روی درصد در مقایسه با شاهد که فاقد باکتری بود تعیین گردید. آزمایش به صورت طرح کاملاً تصادفی با 40 تیمار مربوط به 40 محیط کشت و 3 تکرار اجرا شد. نتایج به دست آمده نشان داد که اختلاف معنیداری در سطح 1 درصد از نظر میزان رشد باکتری در محیطهای مختلف وجود دارد . از این نظر 2/27 سلول باکتری در هر میلیلیتر به عنوان × 2/46 و 109 × محیطهای کشت عصاره سیبزمینی - سویا همراه و بدون سولفات منگنز به ترتیب با 109 82 درصد / 90 و 59 / بهترین محیطها از نظر رشد باکتری شناسائی شدند. از نظر فعالیت ضدقارچی علیه قارچ مذکور نیز همین محیطها، به ترتیب با 74 کاهش در رشد کلنی قارچ مذکور نسبت به شاهد، بیشترین فعالیت ضدقارچی را از خود نشان دادند. به این ترتیب میتوان نتیجه گرفت که در بین 40 محیط کشت بررسی شده، محیطهای کشت عصاره سیبزمینی - سویا همراه یا بدون سولفات منگنز مناسبترین محیط کشت برای حصول بهترین میزان رشد و همچنین بیشترین فعالیت ضد قارچی B. subtilis علیه P.aphanidermatum میباشد

کلمات کلیدی

, فعالیت آنتاگونیستی, کنترل بیولوژیکی, منابع کربن و ازت, محیط کشت, Pythium aphanidermatum, Bacillus subtillis
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017991,
author = {صفری اصل, فاطمه and روحانی, حمید and فلاح رستگار, ماهرخ and جهانبخش مشهدی, وحید},
title = {تاثیر منابع کربن و ازت بر رشد و فعالیت ضد قارچی Bacillus subtilis علیه Pythium aphanidermatum},
journal = {پژوهش های حفاظت گیاهان ایران},
year = {2010},
volume = {24},
number = {1},
month = {May},
issn = {2980-8170},
pages = {53--61},
numpages = {8},
keywords = {فعالیت آنتاگونیستی، کنترل بیولوژیکی، منابع کربن و ازت، محیط کشت، Pythium aphanidermatum; Bacillus subtillis},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر منابع کربن و ازت بر رشد و فعالیت ضد قارچی Bacillus subtilis علیه Pythium aphanidermatum
%A صفری اصل, فاطمه
%A روحانی, حمید
%A فلاح رستگار, ماهرخ
%A جهانبخش مشهدی, وحید
%J پژوهش های حفاظت گیاهان ایران
%@ 2980-8170
%D 2010

[Download]