یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2010-07-24

عنوان : ( تاثیر تنش شوری کوتاه و بلند مدت بر میزان فتوسنتز و کربوهیدرات برگ گیاه چغندر قند )

نویسندگان: علیرضا دادخواه , سیدهاشم مقتدر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق به منظور مطالعه اثر تنش شوری کوتاه و بلند مدت بر میزان فتوسنتز و کربوهیدرات برگ گیاه چغندرقند (واریته منوژرم مادیسون) در قالب طرح کاملا تصادفی با شش تکرار انجام شد. آزمایش در اتاقک رشد در شرایط کنترل شده (دمای روزانه 1 26 و شبانه 1 15 درجه سانتی گراد و شدت نور 350 میکرومول فوتون بر متر مربع در ثانیه) اجرا گردید. بذور گیاه چغندرقند در تشت های پلاستیکی پر شده از ماسه کاشته شده و گیاهچه ها پس از سبز شدن به گلدان های حاوی ماسه منتقل شدند. گیاهان پس از استقرار (در مرحله دو برگی) برای مدت یک هفته (کوتاه مدت) و 60 روز (بلند مدت) تحت چهار سطح شوری صفر (شاهد) ، 100 و 200 و 300 میلی مولار مخلوط نمک های کلرور سدیم و کلروکلسیم به نسبت مولی 5 به 1 قرار گرفتند (نمک ها به محلول غذایی هوگلند اضافه شدند). افزایش شوری میزان فتوسنتز و هدایت روزنه ای برگها را به طور معنی داری کاهش داد. همچنین تنش شوری میزان دی اکسیدکربن تثبیت شده و میزان کربن صادر شده از برگ را بشدت کاهش داد. در تنش شوری کوتاه مدت کاهش میزان فتوسنتز در واحد سطح برگ عمدتاً بر اثر کاهش هدایت روزنه ای بود که منجر به کاهش میزان 2 CO درون برگ شد، در حالی که در تنش شوری بلند مدت عمدتا عوامل غیر روزنه ای نظیر کاهش فعالیت آنزیم RuBP کربوکسیلاز، کاهش تولید مجدد ریبولوز بی فسفات و یا صدمه دیدن مرکز فتوسیستم 2 در کاهش میزان فتوسنتز در واحد سطح برگ دخالت دارند. واژه های کلیدی: تنش شوری، چغندرقند، فتوسنتز، هدایت روزنه ای

کلمات کلیدی

, تنش شوری, چغندر قند, فتوسنتز, هدایت روزنه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017993,
author = {دادخواه, علیرضا and مقتدر, سیدهاشم},
title = {تاثیر تنش شوری کوتاه و بلند مدت بر میزان فتوسنتز و کربوهیدرات برگ گیاه چغندر قند},
booktitle = {یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تنش شوری، چغندر قند، فتوسنتز، هدایت روزنه ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر تنش شوری کوتاه و بلند مدت بر میزان فتوسنتز و کربوهیدرات برگ گیاه چغندر قند
%A دادخواه, علیرضا
%A مقتدر, سیدهاشم
%J یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
%D 2010

[Download]