مرتع, دوره (4), شماره (2), سال (2010-9) , صفحات (308-319)

عنوان : ( جنبه های اکوفیزیولوژیکی رقابت و تسهیل بین درمنه خراسانی و بروموس کوپه داغی )

نویسندگان: اعظم مقام نیا , محمد فرزام , پروانه ابریشم چی , حمید اجتهادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آشنایی با روابط متقابل بین گیاهان مرتعی برای شناخت تاثیر نسبی آنها بر فرآیندهای عملکردی اکوسیستم مفید است. تعادل بین برهم کنش رقابت و تسهیل بین گیاه بوته ای درمنه خراسانی (Artemisia khorassanica Podl.) و گیاه علفی چندساله بروموس کوپه داغی (Bromus kopetdaghensis Drobov.)، در مراتع بهارکیش قوچان بررسی شد. نمونه برداری از گیاهان، در حالتی که هرکدام به تنهایی در منطقه روئیده بودند و یا گیاه بروموس در زیراشکوب بوته درمنه رشد کرده بود، در اوایل رشد رویشی، اواخر رشد رویشی و مرحله گل دهی گیاه درمنه انجام شد. نتایج نشان داد که در خرداد ماه، گیاه درمنه شرایط تسهیل رطوبتی برای پایه های بروموس در زیراشکوب خود فراهم کرد ولی کاهش رطوبت در تیر ماه موجب شرایط رقابتی بین دو گیاه جهت کسب رطوبت خاک شد. بررسی پارامترهای فیزیولوژیکی نیز نشان داد که مقادیر مالون دی آلدئید و آب اکسیژنه در پایه های بروموس زیراشکوب در خرداد ماه کمتر و در تیر ماه بیشتر از مقادیر این پارامترها در پایه های بروموس موجود در فضای باز بود، که این نتایج به ترتیب نشان دهنده اثر تسهیل و رقابت بوته درمنه بر گیاه بروموس است. در همه مراحل رشد، حضور گیاه بروموس در زیراشکوب درمنه، باعث تشدید تنش خشکی برای گیاه درمنه شد. در مجموع نتایج این تحقیق نشان می دهد که بوته های سطح مرتع با گندمیان چندساله زیراشکوب آنها در یک ارتباط تعادلی بین برهم کنش های تسهیل و رقابت قرار دارند که شدت و نوع هر یک از برهم کنش ها متناسب با تغییر رطوبت خاک در زمان های مختلف فصل رویش تغییر می کند.

کلمات کلیدی

, اکوفیزیولوژی, مرتع, رطوبت خاک, تنش اکسیداتیو, بهارکیش.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017994,
author = {مقام نیا, اعظم and فرزام, محمد and ابریشم چی, پروانه and اجتهادی, حمید},
title = {جنبه های اکوفیزیولوژیکی رقابت و تسهیل بین درمنه خراسانی و بروموس کوپه داغی},
journal = {مرتع},
year = {2010},
volume = {4},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-0891},
pages = {308--319},
numpages = {11},
keywords = {اکوفیزیولوژی، مرتع، رطوبت خاک، تنش اکسیداتیو، بهارکیش.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جنبه های اکوفیزیولوژیکی رقابت و تسهیل بین درمنه خراسانی و بروموس کوپه داغی
%A مقام نیا, اعظم
%A فرزام, محمد
%A ابریشم چی, پروانه
%A اجتهادی, حمید
%J مرتع
%@ 2008-0891
%D 2010

[Download]