پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی, دوره (38), شماره (1), سال (2010-6) , صفحات (43-68)

عنوان : ( مدل ایکنولوژیکی نهشته های آواری سازند شیرگشت در زیرپهنه کلمرد، ایران مرکزی )

نویسندگان: ئارام بایت گل , اسداله محبوبی , محبوبه حسینی برزی , سیدرضا موسوی حرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نهشتههای مخلوط آواری-کربناته سازند شیرگشت، به سن اردویسین، در دو برش کوه عاشقان و کوه راهدار، واقع در زیرپهنه کلمرد در ایران مرکزی دارای مجموعه متنوعی از آثار فسیلی هستند. گسترش ایکنوفاسیسها اساساً وابسته به شرایط محیط رسوبی از جمله نوع رسوب، مواد غذایی در دسترس، میزان اکسیژن و سطح انرژی است. نهشتههای سازند شیرگشت در محیط- های رسوبی چون حاشیه ساحلی، دور از ساحل و جزایر سدی- لاگونی تهنشین شدهاند. در این سازند، 5 ایکنوفاسیس شناسایی شدند که 3 نوع ایکنوفاسیس کروزیانا، اسکولایتوس و سیلنیکنوس تحت کنترل بستر و ایکنوفاسیس مخلوط کروزیانا- اسکولایتوس نیز تحت کنترل شرایط رسوبی و شوری محیط تشکیل شدهاند. همچنین، سطوح پیشرونده فرسایشی (سطوح دوباره فعال شده) مناسبترین نواحی جهت گسترش مجموعه ایکنوفاسیسهای تحت کنترل بستر یعنی ایکنوفاسیس گلوسیفانجیتس بوده است. در رسوبات حاشیه ساحلی بالایی- پیش ساحل در مجموعه جزایر سدی پیشرونده تحت تاثیر امواج در این سازند، مجموعه اسکولایتوس و سیلنیکنوس با تنوع کم مشاهده میشوند. همچنین وجود اثر زیستی جانوران رسوب تا معلقخوار (مخلوط کروزیانا-اسکولایتوس) در نهشتههای حاشیه ساحلی میانی و قسمتهای بالایی حاشیه ساحلی پایینی سازند شیرگشت، حاکی از فراوانی مواد غذایی در بستر و ستون آب می باشد. رسوبات مخروطهای شسته شده-لاگونی این سازند که تحت تاثیر نوسانات شوری و اکسیژن قرار گرفتهاند دارای مجموعهای از مخلوط کروزیانا-اسکولایتوس میباشند. رسوبات حاشیه ساحلی پایینی و دور از ساحل سازند شیرگشت، بوسیله مجموعه متنوعی از آثار فسیلی در محیط کاملاً دریایی مشخص میشوند که وجود ساختارهای تغذیه کننده از رسوبات و گریزینگ (ایکنوفاسیس کروزیانا) دلالت بر وجود چنین محیطی است

کلمات کلیدی

, سازند شیرگشت, زیرپهنه کلمرد, ایکنوفاسیسها, بستر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018000,
author = {بایت گل, ئارام and محبوبی, اسداله and محبوبه حسینی برزی and موسوی حرمی, سیدرضا},
title = {مدل ایکنولوژیکی نهشته های آواری سازند شیرگشت در زیرپهنه کلمرد، ایران مرکزی},
journal = {پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی},
year = {2010},
volume = {38},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-8788},
pages = {43--68},
numpages = {25},
keywords = {سازند شیرگشت، زیرپهنه کلمرد، ایکنوفاسیسها، بستر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل ایکنولوژیکی نهشته های آواری سازند شیرگشت در زیرپهنه کلمرد، ایران مرکزی
%A بایت گل, ئارام
%A محبوبی, اسداله
%A محبوبه حسینی برزی
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%J پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی
%@ 2008-8788
%D 2010

[Download]