زبان پژوهی, دوره (1), شماره (1), سال (2010-1) , صفحات (3-33)

عنوان : ( کره معنایی رویکردی جدید به نظریه شبکه های معنایی )

نویسندگان: محمدرضا پهلوان نژاد , مجتبی نامورفرگی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از انجاییکه نظریه شبکه های معنایی یکی از معروفترین نظریه ها پیرامون روابط معنایی بین واژگان است وتلاش های زیادی برای ارایه الگوهای این نظریه به رایانه انجام شده ونتایج مطلوبی حاصل نشده است واز طرفی به دلیل ایرادهای بنیادی که بر این نظریه والگوها رایانه شده توست ان وارداست دراین تحقیق سعی خواهد شدتا مدلی که بتواند تا حدی این ایرادهارا بر طرف کند تبیین شود. در این مقاله ابتدا تصویر کلی از نظریه شبکه های معنایی ارایه میگردد سپس مدل سه بعدی کره معنایی به عنوان مدل پیشنهادی جایگزین معرفی میشود.پس از اوردن شواهدی برای فرضیات مختلف این مدل ایرادهای اساسی این مدل و نقاطی که این نظریه قادر به توجیه انها نبوده ارایه می دهد.

کلمات کلیدی

, کره معنایی, شبکه های معنایی , روابط معنایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018017,
author = {پهلوان نژاد, محمدرضا and نامورفرگی, مجتبی},
title = {کره معنایی رویکردی جدید به نظریه شبکه های معنایی},
journal = {زبان پژوهی},
year = {2010},
volume = {1},
number = {1},
month = {January},
issn = {2008-8833},
pages = {3--33},
numpages = {30},
keywords = {کره معنایی- شبکه های معنایی - روابط معنایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کره معنایی رویکردی جدید به نظریه شبکه های معنایی
%A پهلوان نژاد, محمدرضا
%A نامورفرگی, مجتبی
%J زبان پژوهی
%@ 2008-8833
%D 2010

[Download]