پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی, دوره (39), شماره (2), سال (2010-9) , صفحات (1-18)

عنوان : ( پتروگرافی و ژئوشیمی دولومیت های سازند جمال در شمال بجستان- جنوب غربی خراسان رضوی )

نویسندگان: مهناز صباغ بجستانی , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی , محمدحسین محمودی قرائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برش مورد مطالعه در 10 کیلومتری شمال شهر بجستان در کوه قراول قرار گرفته است. ضخامت سازند جمال در این منطقه 349 متر اندازه گیری شده است که شامل سنگ آهک و دولومیت است. مرز زیرین با سازند سردر به صورت ناپیوستگی فرسایشی ،P ریز تا متوسط بلور ایدیوتاپیک ،A است. بر اساس مطالعات پتروگرافی در سازند جمال پنج نوع دولومیت ریز بلور زینوتاپیک به فرم سیمان، C و دولومیت های ایدیوتاپیک S متوسط بلور و درشت بلور ایدیوتاپیک ،E متوسط بلور شکل دار ایدیوتاپیک در این دولومیت ها Na در دولومیت های سازند جمال بین 40 تا 160 پی پی ام در تغییر است. مقدار Sr تفکیک شده اند. تمرکز Fe در دولومیت های تشکیل شده در محیط های دریایی است. تمرکز Na از 13990 تا 40580 پی پی ام است که بیشتر از مقدار به ترتیب بین 1020 تا 3770 و 140 تا 580 پی پی ام در تغییر است. با توجه به مطالعات پتروگرافی و آنالیز عنصری، Mn و دولومیت های سازند جمال در منطقه بجستان در طی دیاژنز اولیه (آب دریا) و دیاژنز تدفینی کم عمق تا متوسط تشکیل شده اند. منشاء منیزیم مورد نیاز دولومیت های نوع اول آب دریا و برای انواع دیگر می توان آب های بین دانه ای، دیاژنز شیل های همراه با سنگ آهک ها و یا شیل های سازند سردر را در نظر گرفت.

کلمات کلیدی

, سازند جمال, بجستان, دولومیت, پتروگرافی, آنالیز عنصری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018021,
author = {صباغ بجستانی, مهناز and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا and محمودی قرائی, محمدحسین},
title = {پتروگرافی و ژئوشیمی دولومیت های سازند جمال در شمال بجستان- جنوب غربی خراسان رضوی},
journal = {پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی},
year = {2010},
volume = {39},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-8788},
pages = {1--18},
numpages = {17},
keywords = {سازند جمال، بجستان، دولومیت، پتروگرافی، آنالیز عنصری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پتروگرافی و ژئوشیمی دولومیت های سازند جمال در شمال بجستان- جنوب غربی خراسان رضوی
%A صباغ بجستانی, مهناز
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%J پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی
%@ 2008-8788
%D 2010

[Download]