سیاست- دانشگاه تهران, دوره (41), شماره (2), سال (2011-9) , صفحات (197-211)

عنوان : ( بررسی تاثیر استراتژی ها و فناوری های نوین در تحول نظام وظیفه به ارتش حرفه ای )

نویسندگان: وحید سینائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با پایان جنگ دوم جهانی به تدریج تغییر و تحول در روش های تامین منابع انسانی ارتش ها و روی آوردن به نیروهای داوطلب و حرفه ای آغاز شد. فناوری های نوین نظامی، نیاز به نیروی انسانی متخصص و برخوردار از آموزش های پیچیده و تحول در استراتژی های نظامی نقشی مهم در این فرایند داشتند. دستیابی به سلاح های اتمی و پیشرفته، ناکارآمدی سربازان وظیفه در انجام وظایف محوله، اتخاذ استراتژی های نوین سیاست خارجی و امنیتی، روی آوردن برخی از کشورها به استراتژی هایی که تامین امنیت و دفع تهدیدهای نظامی را به سازمان های بین المللی و قدرت های بزرگ وامی گذارد؛ موجب تحول در اشکال مرسوم تامین منابع انسانی در برخی از کشورها و عطف توجه آنان به نیروهای داوطلب و ارتش های حرفه ای شده است

کلمات کلیدی

, سربازی, نظام وظیفه, ارتش حرفه ای, فناوری های نوین, استراتژی های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018033,
author = {سینائی, وحید},
title = {بررسی تاثیر استراتژی ها و فناوری های نوین در تحول نظام وظیفه به ارتش حرفه ای},
journal = {سیاست- دانشگاه تهران},
year = {2011},
volume = {41},
number = {2},
month = {September},
issn = {1735-9678},
pages = {197--211},
numpages = {14},
keywords = {سربازی، نظام وظیفه، ارتش حرفه ای، فناوری های نوین، استراتژی های جدید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر استراتژی ها و فناوری های نوین در تحول نظام وظیفه به ارتش حرفه ای
%A سینائی, وحید
%J سیاست- دانشگاه تهران
%@ 1735-9678
%D 2011

[Download]