علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (1), سال (2006-7) , صفحات (57-69)

عنوان : ( مقایسه ارزش غذایی ارقام مختلف جو با و بدون افزودن مکمل آنزیمی در تغذیه جوجه های گوشتی )

نویسندگان: حسن نصیری مقدم , محسن دانش مسگران , میر داریوش شکوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پس از تعیین برخی ویژگی های فیریکی و شیمیایی 5 رقم جو کشت شده در استان خراسان، به منظور بررسی اثر جیره های حاوی آنها بر عملکرد جوجه های گوشتی، قابلیت هضم مواد مغذی مختلف و انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری تصحیح شده برای نیتروژن (AMEn )، آزمایشی با استفاده از 200 قطعه جوجه خروس گوشتی از سن 8 تا 28 روزگی در قالب یک طرح کاملاٌ تصادفی با آزمایشات فاکتوریل 5×2 اجرا شد. عامل اول ارقام مختلف جو با سطح ( CB-74-2، کویر آتنایز، ماکویی، ریحان و والفجر) و عامل دوم مکمل آنزیمی با دو سطح (صفر و 1/0% جیره) را شامل بود. در مقایسه با ویزگی های فیزیکی ارقام جو مورد مطالعه، بین ترکیبات شیمیایی آنها اختلافات معنی داری (05/0p<) مشاهده شد. طی دوره آزمایش، علیرغم مصرف مقادیر یکسان جیره های آزمایشی توسط جوجه ها، جوجه های تغذیه شده با جیره حاوی جو CB-74-2 بیشترین میزان رشد را نشان داد(01/0p<). افزودن مکمل آنزیمی باعث بهبود معنی دار افزایش وزن(05/0p<) و ضریب تبدیل غذایی(001/0p<) گردید. درصد قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی، چربی و ابقاء نیتروژن و همچنین AMEn در بین جیره های فاقد آنزیم و نیز بیشترین بهبود در شاخص های مذکور در جیره های حاوی آنزیم، به جوجه های تغذیه شده با جیره حاوی رقم کویرآتنایز (دارای بالاترین گرانروی) تعلق داشت (01/0p<). طبق نتایج این پژوهش، جو از CB-74-2 توانست بهترین افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی را بین پنج رقم جو مورد مطالعه در تغذیه جوجه ها نشان دهد و تأثیر مثبت مکمل آنزیمی در جیره حاوی جو با گرانروی بالا (کویرآتنایز) بر قابلیت هضم چربی و ٍAMEn به مراتب بیشتر از سایر ارقام جو مشاهده گردید.

کلمات کلیدی

, آنزیمی ارقام جو, مکمل , عملکرد, قابلیت هضم, جوجه های گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018041,
author = {نصیری مقدم, حسن and دانش مسگران, محسن and میر داریوش شکوری},
title = {مقایسه ارزش غذایی ارقام مختلف جو با و بدون افزودن مکمل آنزیمی در تغذیه جوجه های گوشتی},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
volume = {20},
number = {1},
month = {July},
issn = {1029-4791},
pages = {57--69},
numpages = {12},
keywords = {آنزیمی ارقام جو، مکمل ، عملکرد، قابلیت هضم، جوجه های گوشتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه ارزش غذایی ارقام مختلف جو با و بدون افزودن مکمل آنزیمی در تغذیه جوجه های گوشتی
%A نصیری مقدم, حسن
%A دانش مسگران, محسن
%A میر داریوش شکوری
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]