دومین همایش بازنگری روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی , 2010-10-26

عنوان : ( پندار نادرست در سیاست خارجی ایران )

نویسندگان: محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیاست خارجی مبتنی بر چهار عمل اصلی است : شناخت محیط بین المللی ، تهیه استراتژی ملی ، تهیه تاکتیک های اجرایی ، و دیپلماسی . در سیاست خارجی سعی می شود بر رفتار کشورها / نظام بین الملل تأثیر گذاشته شود . سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ، یک سیاست خارجی انقلابی است و به طرزی طبیعی ، واجد ویژگی هایی ایدئولوژیک است . نگارنده در این مقاله ، با تکیه بر مدل روح الله رمضانی در باب ویژگی های سیاست خارجی یک کشور در حال نوسازی (فعال / پاسخ گو / متنوع / همساز / پیچیده / مؤثر) به بررسی این موضوع خواهد پرداخت که در سیاست خارجی ایران انقلابی ، پس از فروپاشی شوروی ، کدام یک از نقش های پانزده گانه موجود در مدل هالستی ، به کار بسته شده است. نگارنده در این مکتوب کوشش خواهد کرد نگاهی انتقادی به رویه های موجود در سیاست خارجی ایران نسبت به آسیای مرکزی بیفکند و بر این پایه ، مقاله را بر این مفروضه استوار می کند که در عرصه سیاست خارجی ، تنها در حوزه هایی به کنش دست زده ایم که با انتظارات عقیدتی / انقلابی موجود در محتوای زمامداری کشور ، همسان اند. در این معنا ، در حوزه تصمیم گیری سیاست خارجی ایران ، آسیای مرکزی ( با ویژگی پیوستار حوزه تمدنی ایران) ، افغانستان (با ویژگی های پیوستار حوزه تمدنی / نگهداشت یکپارچگی) ، آذربایجان (با ویژگی های بحران آذربایجان و ارمنستان / گسترش فزاینده باور به پان ترکیسم) ، ترکیه (با ویژگی نگاه به شرق) ، پاکستان ( با ویژگی بحران زوال و تجزیه فرارو) ، عراق ( با ویژگی بحران یکپارچگی / فروپاشی)، روسیه ( با ویژگی گسترش گرایش های توسعه خواهانه ) ، و چین ( با ویژگی پویا شدن فرآیند تبدیل به قدرت جهانی) ، به سود برخی از کشورهای خاورمیانه (لبنان ، سوریه ، فلسطین، و اسراییل) ، فراموش شده است.

کلمات کلیدی

, آسیای مرکزی , سیاست خارجی ایران , سیاست خارجی انقلابی , مدل رمضانی(سیاست خارجی کشوردر حال نوسازی) , مدل هالستی(نقش های ملی پانزده گانه) , دیدگاه انتقادی , بازنگری در ر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018044,
author = {خلیلی, محسن},
title = {پندار نادرست در سیاست خارجی ایران},
booktitle = {دومین همایش بازنگری روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آسیای مرکزی ، سیاست خارجی ایران ، سیاست خارجی انقلابی ، مدل رمضانی(سیاست خارجی کشوردر حال نوسازی) ، مدل هالستی(نقش های ملی پانزده گانه) ، دیدگاه انتقادی ، بازنگری در روابط با آسیای مرکزی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پندار نادرست در سیاست خارجی ایران
%A خلیلی, محسن
%J دومین همایش بازنگری روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی
%D 2010

[Download]