معرفت, دوره (19), شماره (4), سال (2010-7) , صفحات (71-87)

عنوان : ( بررسی تطبیقی طبقه بندی علوم در تمدن اسلامی )

نویسندگان: ایوب اکرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده : با ظهور تدریجی زمینه های تمدنی اسلام ، انشعاب علوم به رشته های گوناگون و طبقه بندی دانشها با ملاکها و معیارهای مختلف ، به صورت یک نیاز علمی بنیادین در دنیای اسلام دنبال گردید و در دوره میانه به صورت سنتی تخصصی وضع و چشم انداز هر دانش و نسبت آن با دانشهای دیگر روشن تر شد و نیازهای فکری و فرهنگی جهان اسلام از این مسیر تغذیه شد. در این نوشتار تلاش شده است ضمن معرفی اجمالی طبقه بندی های مهم و اصیل و مقایسه آنها عوامل و زمینه های طبقه بندی ها و نقاط ضعف و قوت و سیر تحول آنها نشان داده شود.. نیز ملاکات طبقه بندی ها مانند علوم حکمی و غیر حکمی ، علوم عقلی و علوم نقلی ( شرعی )، صنایع نظری و صنایع عملی ، علوم عربی و غیر عربی، شرافت علوم و... نتایج حاصل از آنها به عنوان مسئله های اساسی تحقیق نقد و بررسی شده و موردتأمل قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, طبقه بندی , علوم , ملاکهای طبقه بندی , علوم عقلی , علوم شرعی , تمدن اسلامی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018053,
author = {اکرمی, ایوب},
title = {بررسی تطبیقی طبقه بندی علوم در تمدن اسلامی},
journal = {معرفت},
year = {2010},
volume = {19},
number = {4},
month = {July},
issn = {1023-6015},
pages = {71--87},
numpages = {16},
keywords = {طبقه بندی ،علوم ، ملاکهای طبقه بندی ، علوم عقلی ، علوم شرعی ، تمدن اسلامی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی طبقه بندی علوم در تمدن اسلامی
%A اکرمی, ایوب
%J معرفت
%@ 1023-6015
%D 2010

[Download]