نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2010-07-31

عنوان : ( شناسایی جمعیت های مختلف Heterodera schachtii با استفاده از خصوصیات مرفولوژیکی و ITS-PCR-RFLP در مزارع چغندرقند استان خراسان رضوی )

نویسندگان: عباس مکرم حصار , عصمت مهدی خانی مقدم , زهرا تنها معافی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پس از شناسایی جمعیت ها با استفاده از خصوصیات مرفولوژیکی و مرفومتریکی ، استخراج DNA و تکثیر ناحیه rDNA-ITS انجام شد. محصول PCR با آنزیم برشیMvaI هضم شد.کل نمونه ها الگوی باندی مشابهی را ایجاد کردند.

کلمات کلیدی

, Heterodera schachtii , خصوصیات مرفولوژیکی, ITS-PCR-RFLP , چغندرقند , خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018054,
author = {مکرم حصار, عباس and مهدی خانی مقدم, عصمت and زهرا تنها معافی},
title = {شناسایی جمعیت های مختلف Heterodera schachtii با استفاده از خصوصیات مرفولوژیکی و ITS-PCR-RFLP در مزارع چغندرقند استان خراسان رضوی},
booktitle = {نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {Heterodera schachtii ، خصوصیات مرفولوژیکی، ITS-PCR-RFLP ، چغندرقند ، خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی جمعیت های مختلف Heterodera schachtii با استفاده از خصوصیات مرفولوژیکی و ITS-PCR-RFLP در مزارع چغندرقند استان خراسان رضوی
%A مکرم حصار, عباس
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A زهرا تنها معافی
%J نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران
%D 2010

[Download]