مطالعات ترجمه, دوره (8), شماره (30), سال (2010-9) , صفحات (37-49)

عنوان : ( واکاوی بازخوردها و اظهار نظرهای معلمان ترجمه بر ترجمه دانشجویان )

نویسندگان: محمدرضا هاشمی , الناز پاکار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقش بازخورد بر تغییر رفتار و یادگیری یکی از مهم‌ترین اصول در نظریه آشوب و نظریه سایبرنتیک است. بازخورد حاصل از محیط می‌تواند به صورت مثبت یا منفی باعث کاهش/ افزایش یادگیری شود. بر مبنای نظریه اسناد نیز افراد شکست‌های خود در یادگیری را به چهار مقولة «توانایی»، «تلاش»، «دشواری موضوع» و «شانس» نسبت می‌دهند. معلم به عنوان یکی از ارکان محوری در یادگیری نقش بسزایی در رشد توان‌مندی و یادگیری افراد ایفا می‌کند و لذا بازخورد اظهار نظرهای آموزشی او به عنوان یکی از عوامل دخیل در رفتار فراگیران، می‌تواند مورد واکاوی قرار گیرد. در این مقاله نویسندگان در گزارشی از یک پژوهش میان‌رشته‌ای و مبتنی بر سه نظریه آشوب، سیبرنتیک و اسناد، نتیجة واکاوی رابطة میان اظهار نظرها و بازخوردهای آموزشی معلمان ترجمه بر ترجمة دانشجویان را ارائه می‌دهند و نتایج حاصل از آن را در قالب پیشنهادهایی برای ارتقای آموزش ترجمه مطرح می‌کنند.

کلمات کلیدی

, بازخورد, نظریه آشوب, نظریه اسناد, نظریه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018056,
author = {هاشمی, محمدرضا and پاکار, الناز},
title = {واکاوی بازخوردها و اظهار نظرهای معلمان ترجمه بر ترجمه دانشجویان},
journal = {مطالعات ترجمه},
year = {2010},
volume = {8},
number = {30},
month = {September},
issn = {1735-0212},
pages = {37--49},
numpages = {12},
keywords = {بازخورد-نظریه آشوب- نظریه اسناد-نظریه سایبرنتیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی بازخوردها و اظهار نظرهای معلمان ترجمه بر ترجمه دانشجویان
%A هاشمی, محمدرضا
%A پاکار, الناز
%J مطالعات ترجمه
%@ 1735-0212
%D 2010

[Download]