حفاظت گیاهان, دوره (24), شماره (1), سال (2010-6) , صفحات (80-86)

عنوان : ( ارزیابی درجه حرارتهای کاردینال و تاثیر سطوح مختلف دما بر شاخص های جوانه زنی گیاه خرفهPortulaca oleracea )

نویسندگان: زینب رحیمی , محمد کافی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تعیین دماهای کاردینال و تاثیر سطوح مختلف دما بر شاخص های جوانه زنی بذور گیاه خرفه آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 17 سطح دمایی(0،2،3،4،5،10،15،20،25،30،35،40،45،50،51 درجه سانتیگراد) و 5 تکرار در سال 1387 در آزمایشگاه گیاهان ویژه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. نتایج نشان داد جوانه زنی گیاه خرفه دامنه تحمل دمایی وسیعی دارد، به طوری که درصد جوانه زنی در گستره دمایی 10-40 درجه سانتیگراد تفاوت معنی داری نداشت. سرعت جوانه زنی نیز در دامنه دمایی 20-40 درجه سانتی گراد از نظر آماری مشابه بود و تنها در خارج این محدوده کاهش معنی داری یافت. بذور خرفه در دمای 50 درجه سانتی گراد نیز 3 درصد جوانه زنی داشتند ولی تفاوت معنی داری با دمای 51 درجه سانتی گراد که در آن هیچ بذری جوانه نزد نداشتند. جوانه زنی بذور خرفه در دمای صفر درجه سانتی گراد متوقف شد که با دماهای زیر 5 درجه سانتیگراد که جوانه زنی کمتر از 3 درصد داشتند تفاوت معنی داری مشاهده نشد. براساس نتایج این آزمایش دمای کمینه جوانه زنی خرفه 5 درجه سانتیگراد، دامنه دمایی بهینه آن 15 تا 40 درجه سانتیگراد و دمای بیشینه جوانه زنی آن 50 درجه سانتیگراد می باشد. به نظر می رسد جوانه زنی گیاه خرفه در مناطق خشک به نحو مطلوبی انجام می شود.

کلمات کلیدی

, جوانه زنی, خرفه, درجه حرارتهای کاردینال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018057,
author = {رحیمی, زینب and کافی, محمد},
title = {ارزیابی درجه حرارتهای کاردینال و تاثیر سطوح مختلف دما بر شاخص های جوانه زنی گیاه خرفهPortulaca oleracea},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2010},
volume = {24},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-4749},
pages = {80--86},
numpages = {6},
keywords = {جوانه زنی، خرفه، درجه حرارتهای کاردینال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی درجه حرارتهای کاردینال و تاثیر سطوح مختلف دما بر شاخص های جوانه زنی گیاه خرفهPortulaca oleracea
%A رحیمی, زینب
%A کافی, محمد
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2010

[Download]