زیست شناسی ایران, دوره (22), شماره (1), سال (2010-8) , صفحات (62-72)

عنوان : ( تاثیر بهبود دهنده کلرید و سولفات کلسیم بر رشد، میزان پروتئین های محلول، قندهای محلول، پرولین و برخی عناصر معدنی( سدیم ، پتاسیم) در برگ گیاه گوجه فرنگی Lycopersicum esculentom var Mobile)) تحت تنش شوری )

نویسندگان: ایران مختاری , علی گنجعلی , پروانه ابریشم چی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شوری یکی از عوامل مهم در کاهش رشد و تولیدات گیاهی است. گوجه فرنگی از محصولات مهم زراعی است که مقاومت نسبی به شوری دارد (1/6 >EC>3/1)، ولی در محیط شور رشد و تولید گیاه به طور چشمگیری کاهش می یابد. گیاهان ازطریق مکانیسم های مختلف بیوشیمیایی قادر به تحمل شوری هستند، راههایی که به نگهداری و حفظ آب و نیز حفظ هموستازی یونها کمک می نماید. یکی از مکانیسم های ایجاد سازگاری با تنش شوری، ساختن مواد فعال اسمزی (نظیر پرولین) و تجمع آنها به ویژه در سیتوپلاسم سلول ها می باشد. از طرف دیگر، حضور یون کلسیم نیز می تواند موجب بهبود عوارض نامطلوب حاصل از شوری شود. در تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر کلسیم بر بهبود آسیب های ناشی از شوری آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. گیاهان گوجه فرنگی واریته موبیل در شرایط هیدرو پونیک و در محلول غذایی هوگلند کشت شدند. در این آزمایش از محلول های کلرید سدیم با هدایت الکتریکی 0، 8، 10،12 و14 دسی زیمنس بر متر به عنوان سطوح مختلف شوری و از نمک های کلرید کلسیم و سولفات کلسیم 5 میلی مولار، بعنوان منبع کلسیم استفاده شد. بخش هوایی گیاه پس از 8 هفته جمع اوری شد، سپس وزن خشک بخش هوایی و میزان پروتئین های محلول، قندهای محلول، پرولین و عناصر معدنی(سدیم ،کلسیم و پتاسیم ) در برگ ها مورد سنجش قرار گرفت. بررسی ها نشان داد که وزن خشک بخش هوایی با افزایش شوری (به ویژه در شوری 10 دسی زیمنس بر متر) کاهش معنی دار می یابد. همچنین افزایش شوری در همه سطوح شوری باعث افزایش معنی دار مقدار پروتئین های محلول، قندهای محلول و پرولین گردید. از طرف دیگر با افزایش شوری مقدار سدیم در برگ افزایش و مقدار پتاسیم و کلسیم کاهش قابل توجه و معنی داری نشان داد. تیمار با کلسیم با کاهش جذب سدیم و افزایش جذب پتاسیم و کلسیم و همچنین تحریک سنتز و تجمع پرولین موجب بهبود معنی دار رشد و کاهش اثرات نامطلوب شوری گردید. این احتمال نیز وجود دارد که کلسیم با تاثیر بر پایداری و سایر خواص غشاء، از جمله نفوذپذیری آن، نقش بهبود دهنده خود را ایفا می کند. بنابر این بنظر می رسد که استفاده از کلسیم می تواند یک راه حل ساده و اقتصادی برای جلوگیری از اثرات نامطلوب شوری در گیاه گوجه فرنگی باشد.

کلمات کلیدی

, پروتئین های محلول, پرولین , کلریدکلسیم , سولفات کلسیم , قندهای محلول, و گوجه فرنگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018058,
author = {مختاری, ایران and گنجعلی, علی and ابریشم چی, پروانه},
title = {تاثیر بهبود دهنده کلرید و سولفات کلسیم بر رشد، میزان پروتئین های محلول، قندهای محلول، پرولین و برخی عناصر معدنی( سدیم ، پتاسیم) در برگ گیاه گوجه فرنگی Lycopersicum esculentom var Mobile)) تحت تنش شوری},
journal = {زیست شناسی ایران},
year = {2010},
volume = {22},
number = {1},
month = {August},
issn = {2008-9406},
pages = {62--72},
numpages = {10},
keywords = {پروتئین های محلول، پرولین ، کلریدکلسیم ، سولفات کلسیم ، قندهای محلول، و گوجه فرنگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر بهبود دهنده کلرید و سولفات کلسیم بر رشد، میزان پروتئین های محلول، قندهای محلول، پرولین و برخی عناصر معدنی( سدیم ، پتاسیم) در برگ گیاه گوجه فرنگی Lycopersicum esculentom var Mobile)) تحت تنش شوری
%A مختاری, ایران
%A گنجعلی, علی
%A ابریشم چی, پروانه
%J زیست شناسی ایران
%@ 2008-9406
%D 2010

[Download]