نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2010-07-31

عنوان : ( مقایسه جمعیت های مختلف Heterodera filipjevi با روشهای مرفولوژیکی، PCR-RFLP و توالی یابی rDNA-ITS در مزارع چغندر قنداستان خراسان رضوی )

نویسندگان: عباس مکرم حصار , عصمت مهدی خانی مقدم , زهرا تنها معافی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تجزیه و تحلیل خصوصیات مرفومتری جمعیت های مختلف 9 گونه مربوط به گروه Heterodera avenae همپوشانی نسبی بین چمعیت های مختلف این گونه ها را نشان داد. شناسایی مرفولوژی دو گونه Heterodera filipjevi و H.mani را نشان داد ولی PCR-RFLP و آنالیز فیلوژنتیکی فقط وجود گونه Heterodera filipjevi را تایید نمود.

کلمات کلیدی

, Heterodera filipjevi , روشهای مرفولوژیکی, PCR-RFLP , توالی یابی, rDNA-ITS , چغندر قند, خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018064,
author = {مکرم حصار, عباس and مهدی خانی مقدم, عصمت and زهرا تنها معافی},
title = {مقایسه جمعیت های مختلف Heterodera filipjevi با روشهای مرفولوژیکی، PCR-RFLP و توالی یابی rDNA-ITS در مزارع چغندر قنداستان خراسان رضوی},
booktitle = {نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {Heterodera filipjevi ، روشهای مرفولوژیکی، PCR-RFLP ، توالی یابی، rDNA-ITS ،چغندر قند،خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه جمعیت های مختلف Heterodera filipjevi با روشهای مرفولوژیکی، PCR-RFLP و توالی یابی rDNA-ITS در مزارع چغندر قنداستان خراسان رضوی
%A مکرم حصار, عباس
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A زهرا تنها معافی
%J نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران
%D 2010

[Download]