فن آوری زیستی در کشاورزی, دوره (8), شماره (1), سال (2008-5) , صفحات (157-168)

عنوان : ( بررسی اثرات کود های آلی بر شاخص های کمی، اسانس و کامازولین در گیاه دارویی بابونه آلمانی Matricaria recutita )

نویسندگان: جبار فلاحی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه شناخت منابع تامین نیازهای غذایی گیاهان زراعی در سیستم های کشاورزی پایدار که سازگار با محیط زیست باشند، خصوصا در سیستم های کشت گیاهان دارویی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بابونه یکی از گیاهان دارویی است که سابقه استفاده از آن به تمدن روم قدیم بر میگردد. به منظور بررسی اثر برخی کودهای سازگار با طبیعت بر برخی شاخص های رشد و میزان اسانس و کامازولین موجود در گیاه بابونه آلمانی، آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در یکی از مزارع تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل کود گاوی، کمپوست، ورمی کمپوست و شاهد (بودن هیچ گونه کودی) بودند. نتایج حاصله نشان داد که تیمارهای مورد بررسی اثر آماری معنی داری بر شاخص های رشد شامل تعداد شاخه اصلی، تعداد گل آذین در بوته، وزن تر بوته، وزن خشک بوته، عملکرد گل تر، عملکرد گل خشک و عملکرد بذر و نیز میزان اسانس و کامازولین موجود در گیاه داشت. بیشترین و کمترین عملکرد گل خشک به ترتیب در تیمارهای کود گاوی (1292 کیلوگرم در هکتار) و شاهد (738 کیلوگرم در هکتار) مشاهده شد. همچنین بیشترین عملکرد اسانس و مقدار کامازولین در هکتار به ترتیب مربوط به تیمارهای کود گاوی (7840 گرم) و کمپوست (354 گرم) بودند. بیشترین درصد وزنی کامازولین به میزان43/5 درصد ، به تیمار کمپوست تعلق داشت.

کلمات کلیدی

, بابونه آلمانی, شاخص های رشد, اسانس, کامازولین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018066,
author = {فلاحی, جبار and کوچکی, علیرضا and رضوانی مقدم, پرویز},
title = {بررسی اثرات کود های آلی بر شاخص های کمی، اسانس و کامازولین در گیاه دارویی بابونه آلمانی Matricaria recutita},
journal = {فن آوری زیستی در کشاورزی},
year = {2008},
volume = {8},
number = {1},
month = {May},
issn = {1735-7446},
pages = {157--168},
numpages = {11},
keywords = {بابونه آلمانی، شاخص های رشد، اسانس، کامازولین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات کود های آلی بر شاخص های کمی، اسانس و کامازولین در گیاه دارویی بابونه آلمانی Matricaria recutita
%A فلاحی, جبار
%A کوچکی, علیرضا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%J فن آوری زیستی در کشاورزی
%@ 1735-7446
%D 2008

[Download]