مطالعات اجتماعی ایران, دوره (3), شماره (3), سال (2009-10) , صفحات (5-37)

عنوان : ( تحلیل جامعه شناختی رفتار مصرف ماهی در شهر مشهد )

نویسندگان: علی یوسفی , محمد تقی شریعتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله حاضر به این سوال پاسخ می دهد که چرا با وجود وجود مزیت های غذایی ماهی نسبت به سایرگوشت ها ، مصرف ماهی در خانوار ایرانی پائین است ؟ مطالعه رفتارمصرف ماهی بر روی 758 خانوار نمونه ساکن در شهرمشهد که به روشی کاملا تصادفی انتخاب شده اند نشان می دهد : اولا سرانه ماهیانه مصرف ماهی در خانوارهای ساکن مشهد ، خیلی پائین (130 گرم در ماه) است و درصد قابل توجهی از خانوارها (4/51 درصد ) نیزماهی مصرف ندارند. ثانیا شش عامل مهمی که به صورت ترکیبی و همزمان 33،4 درصداز تغییرات مصرف سرانه ماهی در خانوار را توضیح می هند ، به ترتیب میزان تاثیرگذاری عبارتند از متغیرهای آگاهی مصرفی (320.) ، برخورداری از امکانات مصرفی (188.)،عادت مصرفی (154.) ، ارزیابی فایده مصرف (145.) ، پاداش اجتماعی مصرف (128.) و فشارهنجاری مصرف(09.) . ثالثا بین هریک از متغیرهای مذکور و رفتارمصرف ماهی در خانوار،رابطه تلازمی وجود دارد به گونه ای که وقتی تاثیر سایر متغیرهای مورد بررسی بر روابط یکایک آنها بر مصرف سرانه ماهی، کنترل می گردد ، همبستگی آماری آنها کاملا معنادار باقی می ماند.

کلمات کلیدی

, رفتارمصرف ماهی , هنجارمصرف , ارزیابی فایده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018073,
author = {یوسفی, علی and محمد تقی شریعتی},
title = {تحلیل جامعه شناختی رفتار مصرف ماهی در شهر مشهد},
journal = {مطالعات اجتماعی ایران},
year = {2009},
volume = {3},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-3653},
pages = {5--37},
numpages = {32},
keywords = {رفتارمصرف ماهی ، هنجارمصرف ، ارزیابی فایده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل جامعه شناختی رفتار مصرف ماهی در شهر مشهد
%A یوسفی, علی
%A محمد تقی شریعتی
%J مطالعات اجتماعی ایران
%@ 2008-3653
%D 2009

[Download]