پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (6), شماره (1), سال (2010-9) , صفحات (1-11)

عنوان : ( تاثیر نوع بسته بندی و دمای نگهداری بر ویژگی های فیزیکو شیمیائی و حسی آبلیمو )

نویسندگان: ناصر صداقت , فرشته حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش آبلیمو در سه نوع بسته بندی PET، PE و شیشه بسته بندی و نمونه ها مدت ده هفته در دو دمای 20 و 40 درجه سانتیگراد نگهداری شدند. ویژگیهای حسی و فیزیکوشیمیائی آب لیمو ( pH، اسیدیته، بریکس ، ویتامین ث، دی اکسید گوگرد و عدد فرمالین ) هر دو هفته یکبار مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که دو دمای نگهداری (20 و 40 درجه سانتیگراد) تاثیر معنی داری بر pH ، اسیدیته و بریکس نمونه های آبلیمو در بسته بندی های مختلف نداشتند(p≥0.05) . میزان ویتامین ث در هر سه نوع بسته بندی طی زمان نگهداری کاهش یافت که این کاهش در بسته بندی PE بیشترین و در شیشه کمترین مقدار بود(p<0.05) . نتایج بررسی ویژگی های حسی نشانگر این است که نمونه های بسته بندی PET و شیشه در هر دو دمای نگهداری طی ده هفته نگهداری قابل پذیرش هستند.

کلمات کلیدی

, آب لیمو, بسته بندی, PET ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018095,
author = {صداقت, ناصر and حسینی, فرشته},
title = {تاثیر نوع بسته بندی و دمای نگهداری بر ویژگی های فیزیکو شیمیائی و حسی آبلیمو},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2010},
volume = {6},
number = {1},
month = {September},
issn = {1735-4161},
pages = {1--11},
numpages = {10},
keywords = {آب لیمو، بسته بندی، PET ، PE},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر نوع بسته بندی و دمای نگهداری بر ویژگی های فیزیکو شیمیائی و حسی آبلیمو
%A صداقت, ناصر
%A حسینی, فرشته
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2010

[Download]