هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2010-05-11

عنوان : ( بهبود الگوریتم تخصیص هزینه های انتقال با در نظرگرفتن ضرایب ساعتی )

نویسندگان: محسن قاینی , رضا قاضی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله الگوریتم تخصیص هزینه های انتقال با استفاده از ضرایب ساعتی در جهت تخصیص عادلانه بهبود داده شده است. هزینه های انتقال که شامل هزینه های سرمایه گذاری و بهره برداری است به صورت ساعتی و برای ساعات مختلف شبانه روز بطور یکسان تخصیص داده می شود. این درحالیست که میزان بار شبکه و خطوط در ساعات مختلف یکسان نیست و لذا می توان گفت که با این رویه هزینه انتقال یک مگاوات توان در ساعات پیک ارزان تر از هزینه انتقال یک مگاوات توان در ساعات کم باری شبکه است. به عبارت دیگر بارهایی که در ساعات کم باری هستند قیمت انتقال بیشتری پرداخت می کنند که این موضوع با قیمت انرژی و ارائه سیگنال جهت جابجایی بار از ساعات پیک به ساعات کم باری در تضاد است. برای رفع این مشکل در این مقاله پیشنهاد می شود با استفاده از ضرایب ساعتی، هزینه انتقال ساعات مختلف شبانه روز با هم متفاوت باشد که شاخصهای مختلفی جهت محاسبه ضرایب ساعتی پیشنهاد شده است. الگوریتم پیشنهادی بر روی شبکه 24 باسه IEEE پیاده سازی شده و نتایج نشان می دهند که با بکارگیری الگوریتم پیشنهادی هزینه انتقال بارهایی که پیک بار آنها در ساعات کم باری یا عادی شبکه است کاهش می یابد که این موضوع با استراتژی مدیریت بار جهت انتقال بار از ساعات پیک به ساعات کم باری مطابقت دارد ضمن اینکه موجب تخصیص عادلانه هزینه ها شده است.

کلمات کلیدی

, تخصیص هزینه, ضریب ساعتی, نرخ انتقال, مدیریت بار.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018106,
author = {قاینی, محسن and قاضی, رضا},
title = {بهبود الگوریتم تخصیص هزینه های انتقال با در نظرگرفتن ضرایب ساعتی},
booktitle = {هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2010},
location = {دانشگاه صنعتی اصفهان, ايران},
keywords = {تخصیص هزینه، ضریب ساعتی، نرخ انتقال، مدیریت بار.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهبود الگوریتم تخصیص هزینه های انتقال با در نظرگرفتن ضرایب ساعتی
%A قاینی, محسن
%A قاضی, رضا
%J هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2010

[Download]