هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2010-05-11

عنوان : ( بکارگیری نتایج فیلترکردن پیشامدها در تخصیص هزینه های قابلیت اطمینان انتقال )

نویسندگان: محسن قاینی , رضا قاضی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله از نتایج فیلتر کردن پیشامدها در مساله تخصیص هزینه های قابلیت اطمینان انتقال استفاده شده است. در این مساله بایستی آنالیز خروج با هدف تعیین سهم هر عامل استفاده کننده از شبکه انتقال از حاشیه اطمینان هر خط انتقال انجام شود که انجام این آنالیز برای سیستمهای قدرت بزرگ زمان بر خواهد بود. در این مقاله پیشنهاد شده است که برای کاهش زمان محاسبات، این آنالیز فقط برای پیشامدهای مهم انجام شود یا به عبارت دیگر از پیشامدهای با درجه اهمیت کمتر صرف نظر شود. با توجه به اقتصادی بودن مساله، استفاده از شاخصهای اقتصادی برای تعیین پیشامدهای مهم نتیجة بهتری خواهد داشت که برای این منظور از شاخصهای اقتصادی بیان کننده سطح رقابت در بازار استفاده شده است. در پیشنهاد ما هر پیشامدی که بروز آن موجب کاهش بیشتر در سطح رقابت بازار شود، پیشامد مهم تر تلقی شده و لذا از درجه اهمیت بالاتری در بازار برق برخوردار خواهد بود. الگوریتم پیشنهادی بر روی شبکه 118 باسه IEEE پیاده سازی شده است و نتایج نشان می دهند که با بکارگیری الگوریتم پیشنهادی زمان شبیه سازی به شدت کاهش یافته است.

کلمات کلیدی

, فیلتر کردن پیشامدها, شاخص اقتصادی, تخصیص هزینه, قابلیت اطمینان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018108,
author = {قاینی, محسن and قاضی, رضا},
title = {بکارگیری نتایج فیلترکردن پیشامدها در تخصیص هزینه های قابلیت اطمینان انتقال},
booktitle = {هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {فیلتر کردن پیشامدها، شاخص اقتصادی، تخصیص هزینه، قابلیت اطمینان.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بکارگیری نتایج فیلترکردن پیشامدها در تخصیص هزینه های قابلیت اطمینان انتقال
%A قاینی, محسن
%A قاضی, رضا
%J هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2010

[Download]