علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (16), شماره (4), سال (2009-7) , صفحات (63-78)

عنوان : ( بررسی افت سطح آبهای زیر زمینی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی: آبخوان دشت مشهد) )

نویسندگان: مرتضی اکبری , محمد رضا جرگه , حمید مدنی سادات ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدیریت منابع آب بویژه آب های زیر زمینی، در مناطق خشک و نیمه خشک از اهمیت خاصی بر خوردار است. عوامل مختلف طبیعی و انسانی در چند دهه اخیر باعث ایجاد شرایط بحرانی و افت سطح آب های زیر زمینی در اکثر مناطق کشور از جمله استان خراسان رضوی شده است. لذا جهت بررسی افت سطح آب های زیر زمینی، دشت مشهد که یکی از مهمترین و بزرگترین دشت های استان می باشد، انتخاب گردید. به منظور انجام این تحقیق، آمار 70 چاه مشاهده ای در طی 2 دوره 10 ساله (76-1366 و 87-1377) مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا داده های آماری جمع آوری و مرتب سازی شدند. پس از ورود داده ها به سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، با استفاده از نقشه های زمین شناسی، توپوگرافی وحدکوه - دشت، با روش درون یابی، نقشه های خطوط هم پتانسیل و پهنه بندی افت سطح آب زیر زمینی تهیه گردید. هیدرو گراف های تراز آب نیز در محیط نرم افزاری اکسل ترسیم شدند. نتایج حاصل از نقشه های هم پهنه افت، نشان دادکه سطح آب زیرزمینی در بخش های مرکزی وغربی آبخوان تا سی متر کاهش داشته است. تمرکز چاه های برداشت با دبی های بالا در این منطقه، براساس نقشـه هم پهنه بهـره برداری، موید مطلـب فوق می باشد. هیدروگراف های تراز آب زیرزمینی نشان می دهند که در طی20 سال به میزان 1/12 متر، یعنی بطور متوسط هر ساله 60 سانتی متر سطح آب کاهش یافته است. از مهم ترین عوامل افت آب زیر زمینی در دشت مشهد می توان به پدیده خشکسالی، برداشت بی رویه، ازدیاد جمعیت، افزایش سطح زیر کشت و تعداد زیاد چاه های برداشت اشاره نمود.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: افت آب زیر زمینی, آبخوان دشت مشهد, GIS, هیدروگراف ترازآب زیر زمینی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018109,
author = {اکبری, مرتضی and محمد رضا جرگه and حمید مدنی سادات},
title = {بررسی افت سطح آبهای زیر زمینی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی: آبخوان دشت مشهد)},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2009},
volume = {16},
number = {4},
month = {July},
issn = {1028-3099},
pages = {63--78},
numpages = {15},
keywords = {واژه های کلیدی: افت آب زیر زمینی، آبخوان دشت مشهد، GIS، هیدروگراف ترازآب زیر زمینی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی افت سطح آبهای زیر زمینی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی: آبخوان دشت مشهد)
%A اکبری, مرتضی
%A محمد رضا جرگه
%A حمید مدنی سادات
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2009

[Download]