کنترل, دوره (3), شماره (4), سال (2010-2) , صفحات (65-75)

عنوان : ( کنترل فیدبک خروجی فازی تطبیقی برای کلاسی از سیستمهای چند ورودی چند خروجی غیرخطی و غیرقطعی )

نویسندگان: رضا شهنازی , ناصر پریز , علی وحیدیان کامیاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله یک کنترل فیدبک خروجی فازی تطبیقی تعقیب کننده مدل برای کلاسی از سیستم های خطی و غیر قطعی چند ورودی چند خروجی پیشنهاد شده است. توابع برداری غیر خطی نامعلوم، توسط سیستم-های فازی براساس خاصیت تقریب گری عمومی تقریب زده می شوند، که در آنها قسمت های مقدم و تالی قوانین فازی توسط روش های تطبیقی تنظیم می شوند. این امر اطلاعات اولیه و تعداد قوانین فازی برای طراحی سیستم های فازی را به طور موثر کاهش می دهد. در بسیاری از مسائل کاربردی حالت های سیستم تحت کنترل در دسترس نمی باشند، کنترل کننده پیشنهادی نیازی به حالت سیستم نداشته و آنها را توسط یک رویت گر تخمین می زند. برای مقابله با عدم قطعیت های ناشی از خطای تقریب فازی و اغتشاش های خارجی از یک ساختار مقاوم با بهره تطبیقی استفاده می گردد که به دلیل تطبیقی بودن بهره، نه تنها نیازی به دانستن کران این عدم قطعیت ها نیست بلکه پدیده چترینگ نیز به صورت کارآمد کاهش می یابد. تمامی قوانین تطبیقی از روش طراحی لیاپانوف استخراج می شوند، درنتیجه پایداری مجانبی سیستم حلقه بسته نیز تضمین می گردد. کنترل کننده پیشنهادی به سیستم آشوبی چن همراه با دینامیک غیر قطعی و همچنین اغتشاش های خارجی اعمال می شود. تحلیل شبیه سازی ها کارایی کنترل کننده پیشنهادی را در مقابله با عدم قطعیت ها با تضمین پایداری مجانبی نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, کنترل غیر خطی, تقریب گر فازی, کنترل تطبیقی, عدم قطعیت, اغتشاش های خارجی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018155,
author = {شهنازی, رضا and پریز, ناصر and وحیدیان کامیاد, علی},
title = {کنترل فیدبک خروجی فازی تطبیقی برای کلاسی از سیستمهای چند ورودی چند خروجی غیرخطی و غیرقطعی},
journal = {کنترل},
year = {2010},
volume = {3},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-8345},
pages = {65--75},
numpages = {10},
keywords = {کنترل غیر خطی، تقریب گر فازی، کنترل تطبیقی، عدم قطعیت، اغتشاش های خارجی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کنترل فیدبک خروجی فازی تطبیقی برای کلاسی از سیستمهای چند ورودی چند خروجی غیرخطی و غیرقطعی
%A شهنازی, رضا
%A پریز, ناصر
%A وحیدیان کامیاد, علی
%J کنترل
%@ 2008-8345
%D 2010

[Download]