هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2010-05-11

عنوان : ( ارزیابی و مقایسه روش های حلقه قفل شده در فاز و تبدیل فوریه گسسته در تخمین فرکانس )

نویسندگان: مجید تقی زاده , جواد ساده , عباداله کامیاب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی و مقایسه روش های حلقه قفل شده در فاز و تبدیل فوریه گسسته در تخمین فرکانس

کلمات کلیدی

ارزیابی و مقایسه روش های حلقه قفل شده در فاز و تبدیل فوریه گسسته در تخمین فرکانس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018165,
author = {تقی زاده, مجید and ساده, جواد and کامیاب, عباداله},
title = {ارزیابی و مقایسه روش های حلقه قفل شده در فاز و تبدیل فوریه گسسته در تخمین فرکانس},
booktitle = {هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2010},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {ارزیابی و مقایسه روش های حلقه قفل شده در فاز و تبدیل فوریه گسسته در تخمین فرکانس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی و مقایسه روش های حلقه قفل شده در فاز و تبدیل فوریه گسسته در تخمین فرکانس
%A تقی زاده, مجید
%A ساده, جواد
%A کامیاب, عباداله
%J هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2010

[Download]