علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (16), شماره (4), سال (2010-3) , صفحات (21-37)

عنوان : ( اثر کاربرد اتفن روی برداشت و صفات کیفی میوه آلبالو (رقم اردی جوبیلیوم) )

نویسندگان: زینب آرین پویا , غلامحسین داوری نژاد , سیدحسین نعمتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده برداشت میوه های آلبالو کاری مشکل و پرهزینه می باشد که توسط ماشین و یا به صورت دستی (2- کلرو اتیل فسفونیک اسید)[1] در غلظت های مختلف استفاده شد و اثر آن بر روی کیفیت میوه نیز بررسی شد. در این پژوهش، اثر کاربرد اتفن ایرانی با چگالی g/cm3 18/1 و اتفن انگلیسی با چگالی g/cm345/1 در غلظت های مختلف (0، 150، 225 و 300 قسمت در میلیون) به صورت آزمایش فاکتوریل 4×2 در قالب طرح کاملاً تصادفی با فاکتورهای نوع و غلظت اتفن در سه تکرار بر روی نیروی کشش میوه از دم میوه، درصد ریزش میوه ها و برخی صفات کمی و کیفی دیگر میوه بررسی شد. نوع اتفن بر برخی صفات از جمله وزن میوه ها، نیروی کشش میوه از دم میوه، درصد ریزش میوه و مواد جامد محلول (بریکس) تأثیر معنی داری داشت و در بیشتر موارد باعث افزایش این صفات شد، در حالی که بر روی وزن متوسط1000 هسته، نسبت گوشت به هسته، قطر میوه، سفتی بافت میوه، pH، اسیدیته قابل تیتر، نسبت قند به اسید و خصوصیات رنگی میوه هیچگونه تأثیر معنی داری نداشت. با افزایش غلظت اتفن نیروی کشش میوه از دم میوه، سفتی بافت میوه و اسیدیته قابل تیتر کاهش و بریکس میوه، وزن میوه و درصد ریزش میوه افزایش یافت.

کلمات کلیدی

, اتفن, برداشت, آلبالوی رقم اردی جوبیلیوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018174,
author = {آرین پویا, زینب and داوری نژاد, غلامحسین and نعمتی, سیدحسین},
title = {اثر کاربرد اتفن روی برداشت و صفات کیفی میوه آلبالو (رقم اردی جوبیلیوم)},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2010},
volume = {16},
number = {4},
month = {March},
issn = {1028-3099},
pages = {21--37},
numpages = {16},
keywords = {اتفن، برداشت، آلبالوی رقم اردی جوبیلیوم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر کاربرد اتفن روی برداشت و صفات کیفی میوه آلبالو (رقم اردی جوبیلیوم)
%A آرین پویا, زینب
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A نعمتی, سیدحسین
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2010

[Download]