علوم دانشگاه تهران, دوره (35), شماره (4), سال (2010-3) , صفحات (201-211)

عنوان : ( چینه نگاری سکانسی سازند آیتامیر (آلبین- سنومانین) در ناودیس های شیخ و بی بهره غرب حوضه رسوبی کپه داغ )

نویسندگان: محمود شرفی , محمود عاشوری , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی , مهدی نجفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حوضه رسوبی کپه داغ در شمال شرق ایران و جنوب ترکمنستان قرار گرفته است. سازند آیتامیر به سن آلبین- سنومانین در این حوضه ته نشست کرده است. بر اساس اندازه گیری چهار برش چینه نگاری، محیط های ته نشینی و تاریخچه تغییرات سطح آب دریا در سازند آیتامیر تفسیر شده است. مشاهدات پتروگرافی و صحرایی منجر به شناسایی رخساره های سنگی کربناته و سیلیسی آواری (گل سنگ و ماسه سنگ) شده است. سنگ های کربناته در زیر محیط های لاگون نیمه محصور، پایین حاشیه ساحلی و دریای باز نهشته شده اند. سنگ های سیلیسی آواری در زیر محیط های لاگون، سدی، حاشیه ساحلی و دریای باز ته نشست یافته اند. آنالیز چینه نگاری سکانسی منجر به شناسایی دو (برش شیخ) و چهار (سرخزو) سکانس رسوبی در غرب و سه (برش گدگانلو) و چهار (برش پسکوه) سکانس رسوبی در شرق ناحیه مورد مطالعه شده است. مقایسه منحنی تفسیر شده سطح آب دریا در آلبین- سنومانین با منحنی جهانی، دارای شباهت ها و اختلافاتی است که در ارتباط با تغییرات مربوط به موقعیت تکتونیکی ناحیه و نرخ متفاوت بارگذاری رسوب در ناحیه مورد مطالعه است. بازسازی محیط رسوبگذاری در زمان آلبین- سنومانین توسط دیاگرام های سه بعدی در نه مرحله نشان داده شده است. امید است تا این اطلاعات بتواند برای تفسیر جغرافیای دیرینه کرتاسه میانی در سایر نقاط مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, آیتامیر, آلبین- سنومانین, چینه نگاری سکانسی, حوضه کپه داغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018176,
author = {شرفی, محمود and عاشوری, محمود and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا and نجفی, مهدی},
title = {چینه نگاری سکانسی سازند آیتامیر (آلبین- سنومانین) در ناودیس های شیخ و بی بهره غرب حوضه رسوبی کپه داغ},
journal = {علوم دانشگاه تهران},
year = {2010},
volume = {35},
number = {4},
month = {March},
issn = {1016-1058},
pages = {201--211},
numpages = {10},
keywords = {آیتامیر، آلبین- سنومانین، چینه نگاری سکانسی، حوضه کپه داغ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چینه نگاری سکانسی سازند آیتامیر (آلبین- سنومانین) در ناودیس های شیخ و بی بهره غرب حوضه رسوبی کپه داغ
%A شرفی, محمود
%A عاشوری, محمود
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A نجفی, مهدی
%J علوم دانشگاه تهران
%@ 1016-1058
%D 2010

[Download]