علوم آب و خاک, دوره (10), شماره (4), سال (2007-2) , صفحات (405-411)

عنوان : ( مقایسه مولکولی جمعیت هایی از Meloidogyne javanica و M. incognita در ایران با روش PCR-RFLP )

نویسندگان: عصمت مهدی خانی مقدم , احمد خیری , مجتبی محمدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استخراج DNA از تخم و لارو سن دوم نماتد با روش فنل - کلروفرم در مورد جمعیت هایی از گونه های Meloidogyne javanica و Meloidogyne incognita از ایران انجام و پس از تعیین کمیت و کیفیت، جهت انجام آزمون واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) مورد استفاده قرار گرفت. با استفاده از آغازگرهای اختصاصی C2F3 / 1108 (20 و 23 نوکلئوتیدی)، قسمتی از DNA میتوکندریایی مربوط به ژن کد کننده سیتوکروم اکسیداز، تکثیر و یک نوار 7/1 کیلو باز درمورد جمعیت های هر دو گونه ایجاد گردید. قطعات تکثیری با آنزیم های محدود کننده AluI، DraI و HinfI برش داده شد و نتایج حاصل در ژل آگاروز مورد ارزیابی قرار گرفت. دو آنزیم محدود کننده AluI و DraI هیچ گونه برشی درطول قطعه DNA تکثیر شده ایجاد نکردند. برش قطعه 7/1 کیلو باز با آنزیم محدود کننده HinfI نقوش مشخصی را برای جمعیت های M. javanica و M. incognita ایجاد نمود. در جمعیت های M. javanica قطعه 7/1 کیلو باز به دو قطعه 0/1و 7/0 کیلو باز و در جمعیت های M. incognita قطعه 7/1 کیلو باز به سه قطعه 0/1، 4/0 و 3/0 کیلو باز برش داده شد. اما تفاوتی بین جمعیت های مختلف هر گونه مشاهده نگردید. 

کلمات کلیدی

, DNA میتوکندریایی, Meloidogyne , آنزیم های محدود کننده, PCR-RFLP, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018182,
author = {مهدی خانی مقدم, عصمت and احمد خیری and مجتبی محمدی},
title = {مقایسه مولکولی جمعیت هایی از Meloidogyne javanica و M. incognita در ایران با روش PCR-RFLP},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2007},
volume = {10},
number = {4},
month = {February},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {405--411},
numpages = {6},
keywords = {DNA میتوکندریایی، Meloidogyne ، آنزیم های محدود کننده، PCR-RFLP، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه مولکولی جمعیت هایی از Meloidogyne javanica و M. incognita در ایران با روش PCR-RFLP
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A احمد خیری
%A مجتبی محمدی
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2007

[Download]