بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق , 2010-11-08

عنوان : ( تحلیل مدال خطی تداخل SVC پیچشی با در نظر گرفتن اثر مدلسازی و پارامترهای سیستم کنترل )

نویسندگان: روح الامین زینلی داورانی , رضا قاضی , ناصر پریز ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله با استفاده از تحلیل مدال مبتنی بر خطیسازی سیستم قدرت، نشان داده شد که مدل ساده شده سیستم کنترل نبوده و باید از SVC قادر به پیشبینی تداخل پیچشی SVC استفاده کرد. همچنین با SVC مدلهای دقیقتر سیستم کنترل نشان داده شد که SVC استفاده از مدل دقیقتر سیستم کنترل علاوه بر بهره کنترلر ولتاژ جبران کننده توان راکتیو استاتیک نیز در تداخل SVC دیگر پارامترهای سیستم کنترل ،(SVC) با سیستم توربین-ژنراتور نیروگاه بخار نقش داشته و SVC این نقش در شرایط وجود استرس همچون شبکه ضعیف برجسته میشود و در صورت انتخاب نادرست آنها، ناپایداری مد یا مدهای پیچشی را به دنبال داشته و سبب آسیب رساندن به اجزای شفت و کاهش طول عمر آن می گردد . همچنین SVC نتایج بدست آمده از تحلیل مدال خطی تداخل پیچشی با استفاده از شبیهسازی در حوزه زمان معادلات غیرخطی سیستم قدرت مورد تایید قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, جبران کننده توان راکتیو استاتیکی, مدهای پیچشی, تداخل پیچشی, تحلیل مدال خطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018194,
author = {زینلی داورانی, روح الامین and قاضی, رضا and پریز, ناصر},
title = {تحلیل مدال خطی تداخل SVC پیچشی با در نظر گرفتن اثر مدلسازی و پارامترهای سیستم کنترل},
booktitle = {بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جبران کننده توان راکتیو استاتیکی، مدهای پیچشی، تداخل پیچشی، تحلیل مدال خطی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل مدال خطی تداخل SVC پیچشی با در نظر گرفتن اثر مدلسازی و پارامترهای سیستم کنترل
%A زینلی داورانی, روح الامین
%A قاضی, رضا
%A پریز, ناصر
%J بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2010

[Download]