بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق , 2010-11-08

عنوان : ( تحلیل اقتصادی نصب ادوات FACTS جهت رفع تراکم در سیستمهای قدرت )

نویسندگان: مهرداد حجت , رضا قاضی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سیستم قدرت مزایای فراوانی FACTS نصب ادوات بهمراه خواهد داشت که در تحقیقات انجام شده تاکنون، به آن پرداخته شده است. در این مقاله هدف بررسی اقتصادی نصب در سیستم قدرت از منظر تراکم شبکه انتقال FACTS ادوات است. آنالیز هزینه-فایده در نصب هر تجهیز از سه دیدگاه سرمایهگذار، مصرف کننده و بهرهبردار مستقل شبکه در بازار در سیستم قدرت FACTS برق انجام میشود. نصب ادوات علاوه بر انعطاف پذیر نمودن آن و مزایای فنی، همراه با سیگنالهای اقتصادی مثبتی در جهت افزایش رقابت و کارآیی بازار انرژی خواهد بود. در FACTS منظور از بررسی اقتصادی نصب ادوات سیستم، سنجش توجیهپذیری اجرای پروژه نصب ادوات از دیدگاه سرمایهگذار، مصرف کننده و بهرهبردار مستقل شبکه است و بدین ترتیب تمایل یا عدم تمایل هر گروه از ذینفعان به شرکت در پروژه نصب مشخص می گردد . تحلیلها ی اقتصادی روی دو شبکه استاندارد 3 و 9 باسه انجام شده و هزینه تخصیص یافته به مشترکین و نیز هزینه سرمایهگذاری و بهرهبرداری ادوات بصورت مستقل محاسبه شده و با م ی زان سود ذینفعان مقایسه و توجیهپذیری مسئله بررسی میگردد.

کلمات کلیدی

, تراکم انتقال, ادوات فکس, آنالیز اقتصادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018195,
author = {حجت, مهرداد and قاضی, رضا},
title = {تحلیل اقتصادی نصب ادوات FACTS جهت رفع تراکم در سیستمهای قدرت},
booktitle = {بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تراکم انتقال، ادوات فکس، آنالیز اقتصادی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل اقتصادی نصب ادوات FACTS جهت رفع تراکم در سیستمهای قدرت
%A حجت, مهرداد
%A قاضی, رضا
%J بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2010

[Download]