علوم و صنایع کشاورزی, دوره (17), شماره (1), سال (2003-9) , صفحات (3-11)

عنوان : ( مقایسه عوامل تولید برنج در مناطق عمده کشت: کاربرد شاخص ترنکویست-تیل )

نویسندگان: سعید یزدانی , آرش دوراندیش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش روزافزون جمعیت و محدود بودن عوامل تولید ضرورت توجه هرچه بیشتر به افزایش بهره‌وری عوامل تولید را به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه به دلیل وضعیت نامطلوب بهره‌برداری از منابع آشکار می‌سازد. در ایران نیز همچون بسیاری از کشورهای در حال توسعه، پایین بودن بهره‌وری عوامل تولید از مهمترین موانع رشد و توسعه بخش کشاورزی ودر نتیجه کل اقتصاد بوده است. در تحقیق حاضر با استفاده از رهیافت شاخص ناپارامتری ترنکویست-تیل، بهره‌وری کل عوامل تولید برنج دانه بلند پرمحصول و دانه بلند مرغوب در استان‌های عمده تولیدکننده آم یعنی گیلان، مازندران و گلستان طی دوره 78-1369 محاسبه و نتایج به تفکیکی هر استان و رقم ارائه شده است. نتایج نشان می‌دهد در تمامی استان‌ها رقم پرمحصول دارای میانگین رشد بهره‌وری مثبت و رقم مرغوب دارای میانگین رشد بهره‌وری منفی بوده و کشت رقم دانه بلند پرمحصول می‌تواند افزایش بهره‌وری کل را به دنبال داشته باشد.

کلمات کلیدی

, بهره‌وری عوامل تولید , شاخص ترنکویست, تیل,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018201,
author = {سعید یزدانی and دوراندیش, آرش},
title = {مقایسه عوامل تولید برنج در مناطق عمده کشت: کاربرد شاخص ترنکویست-تیل},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2003},
volume = {17},
number = {1},
month = {September},
issn = {1029-4791},
pages = {3--11},
numpages = {8},
keywords = {بهره‌وری عوامل تولید - شاخص ترنکویست- تیل- برنج},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه عوامل تولید برنج در مناطق عمده کشت: کاربرد شاخص ترنکویست-تیل
%A سعید یزدانی
%A دوراندیش, آرش
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2003

[Download]