علوم کشاورزی ایران, دوره (372), شماره (1), سال (2006-9) , صفحات (145-153)

عنوان : ( الگوی انتقال قیمت پسته ایران در بازار جهانی )

نویسندگان: سیدصفدر حسینی , آرش دوراندیش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پسته مهمترین محصول ارزآور کشاورزی و پس از نفت و فرش سومین کالای مهم صادراتی ایران است. هدف از مطالعه حاضر بررسی نحوه انتقال قیمت از سرمزرعه به قیمتهای صادراتی و نیز قیمتهای جهانی پسته ١٣٦٥ میباشد. نتایج آزمون علیت گرنجر نشان میدهد که ‐ است. دوره زمانی مورد نظر این مطالعه، سالهای ٨١ تغییرات قیمت سرمزرعه و قیمت صادراتی پسته ایران علت تغییر قیمتهای جهانی نیستند. همچنین رابطه دو طرفهای بین قیمتهای سرمزرعه و قیمت صادراتی وجود دارد. نتایج برآورد الگوی تجربی تحقیق نشان میدهد که انتقال قیمتها از سرمزرعه به بازار صادرات و از بازار صادرات به سرمزرعه نامتقارن است و کاهش قیمتها از سرمزرعه سریعتر و کاملتر از افزایش قیمتها به سطح صادرات منتقل میشود و کشش کاهش قیمتها بزرگتر از کشش افزایش قیمتها است. در حالیکه افزایش قیمتها سریعتر و کاملتر از کاهش قیمتها از سطح صادرات به سرمزرعه منتقل میشود و کشش افزایش قیمتها بزرگتر از کشش کاهش قیمتهاست. بنابراین سود صادرکننده از هر دو جهت محدود میشود. لذا اتخاذ سیاستهایی در جهت تقویت صادرکنندگان این محصول توصیه میشود.

کلمات کلیدی

, پسته, صادرات, انتقال نامتقارن قیمتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018202,
author = {سیدصفدر حسینی and دوراندیش, آرش},
title = {الگوی انتقال قیمت پسته ایران در بازار جهانی},
journal = {علوم کشاورزی ایران},
year = {2006},
volume = {372},
number = {1},
month = {September},
issn = {5652-1017},
pages = {145--153},
numpages = {8},
keywords = {پسته، صادرات، انتقال نامتقارن قیمتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T الگوی انتقال قیمت پسته ایران در بازار جهانی
%A سیدصفدر حسینی
%A دوراندیش, آرش
%J علوم کشاورزی ایران
%@ 5652-1017
%D 2006

[Download]