همایش کاربردهای فناوری نانو و توسعه صنعتی , 2010-05-11

عنوان : ( بررسی کارایی نانوپودر آهن در تثبیت عناصر سنگین در یک خاک آهکی )

نویسندگان: شادی شفاعی , امیر فتوت , رضا خراسانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آلودگی محیط زیست که به دنبال رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای غذا و انرژی و فعالیتهای غیر اصولی صنعتی و کشاورزی رخ میدهد، تهدیدی جدی برای موجودات زنده است؛ ازاینرو عملیات پاکسازی برای مناطق آلوده مورد نیاز است. امروزه نانوفناوری روشهای مقرون به صرفهای را برای تصفیهی آب و خاک از آلایندهها فراهم میکند. آهن عنصری است که از طریق واکنشهای اکسایش و کاهش و یا جذب و رسوب برای حذف یا کاهش بسیاری از آلایندههای مهم آلی و معدنی در محیط زیست به کار میرود. از طرف دیگر، نانوذرات آهن صفر ظرفیتی در ابعاد نانومتری نسبت به ذرات بزرگتر آهن، میتوانند با سرعت و کارایی بیشتری بسیاری از آلایندهها مانند آفت‌کشها و فلزات‌سنگین را از محیط زیست پاکسازی نمایند. مطالعات زیادی در مورد استفاده از این ترکیبات در اصلاح خاک‌های آلوده به فلزات‌سنگین صورت نگرفته است. به همین منظور آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تیمار صفر و 1 درصد پودرآهن (اندازه میکرو) و 1 درصد نانوپودرآهن و 3 تکرار در 3 دوره زمانی (1هفته، 2هفته و 4 هفته ) با هدف بررسی کارایی تثبیت فلزات نیکل، روی، کادمیوم و سرب در خاکهای آهکی به انجام رسید. نتایج نشان دادند غلظت عناصر سنگین در خاک تحت تیمار نانوپودرآهن نسبت به شاهد کاهش معنیدار داشته است.

کلمات کلیدی

, پاک سازی, عناصر سنگین, نانوپودر آهن صفر طرفیتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018205,
author = {شفاعی, شادی and فتوت, امیر and خراسانی, رضا},
title = {بررسی کارایی نانوپودر آهن در تثبیت عناصر سنگین در یک خاک آهکی},
booktitle = {همایش کاربردهای فناوری نانو و توسعه صنعتی},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {پاک سازی، عناصر سنگین، نانوپودر آهن صفر طرفیتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کارایی نانوپودر آهن در تثبیت عناصر سنگین در یک خاک آهکی
%A شفاعی, شادی
%A فتوت, امیر
%A خراسانی, رضا
%J همایش کاربردهای فناوری نانو و توسعه صنعتی
%D 2010

[Download]