تحقیقات مرتع و بیابان ایران, دوره (17), شماره (2), سال (2010-9) , صفحات (276-291)

عنوان : ( مطالعه زراعی نمودن چهارگونه مرتعی شورپسند تحت آبیاری با آبهای خیلی شور )

نویسندگان: محمد کافی , غلام رضا زمانی , محسن پویان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه جهت امکان سنجی استفاده از چهار گونه هالوفیت یکساله به نامهایKochia scoparia, Atriplex arcuata, Sueada dimorphestiga, Salsola crassa به عنوان گیاه علوفه ای در شرایط آبیاری با آب شور در طی سالهای 1382، 1383 و 1384 انجام شد. آزمایشها در مزرعه در قالب طرح کرتهای خرد شده با سه تکرار انجام شد که در آن سه تیمار شوری، آب و آبیاری(1.5، 9.5 و 26 دسی زیمنس بر متر) به عنوان کرتهای اصلی و چهار گونه به عنوان کرتهای فرعی انتخاب شدند. اختلاف معنی داری بین هالوفیتها در محیط بوته، نشت املاح محلول به سطح برگ،عملکرد علوفه و ارتفاع مشاهده شد. به طوریکه تولید ماده خشک Sueada (11850 کیلوگرم در هکتار) نیز حداقل بیش از دو برابر بالاترین عملکرد گونه های دیگر بود. در حالی که پس از Sueada گونه های Kochia, Salsola و Atriplex به ترتیب 4725، 5136 و 3616 کیلوگرم در هکتار عملکرد ماده خشک داشتند. نسبت وزن برگ به اندامهای هوایی این گیاهان در زمان برداشت از 39% در Atriplex تا 56% در Salsola متغیر بود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که رفتارهای جوانه زنی و سبز شدن، نیازهای اکولوژیکی و زراعی گونه های مورد مطالعه نیاز به بررسی گسترده تر دارد. ولی تولید ماده خشک رضایت بخش در شوری بیش از دو سوم آب دریا نشانگر استعداد مناسب این گونه ها برای تولید با استفاده از منابع آب و خاک شور غیرقابل بهره برداری در گیاهان زراعی متداول است.

کلمات کلیدی

, گونه های شورزیست, آبیاری با آب شور, تنش شوری, تولید علوفه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018210,
author = {کافی, محمد and غلام رضا زمانی and محسن پویان},
title = {مطالعه زراعی نمودن چهارگونه مرتعی شورپسند تحت آبیاری با آبهای خیلی شور},
journal = {تحقیقات مرتع و بیابان ایران},
year = {2010},
volume = {17},
number = {2},
month = {September},
issn = {1735-0875},
pages = {276--291},
numpages = {15},
keywords = {گونه های شورزیست، آبیاری با آب شور، تنش شوری، تولید علوفه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه زراعی نمودن چهارگونه مرتعی شورپسند تحت آبیاری با آبهای خیلی شور
%A کافی, محمد
%A غلام رضا زمانی
%A محسن پویان
%J تحقیقات مرتع و بیابان ایران
%@ 1735-0875
%D 2010

[Download]