علوم دانشگاه تهران, دوره (27), شماره (1), سال (2001-4) , صفحات (133-150)

عنوان : ( رخساره های سنگی و محیط رسوبگذاری سازند چمن بید در شمال شرق مشهد )

نویسندگان: مهدی نجفی , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , محسن یزدان پناه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رخساره های سنگی و محیط رسوبگذاری سازند چمن بید در شمال شرق مشهد

کلمات کلیدی

رخساره های سنگی و محیط رسوبگذاری سازند چمن بید در شمال شرق مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018215,
author = {نجفی, مهدی and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله and یزدان پناه, محسن},
title = {رخساره های سنگی و محیط رسوبگذاری سازند چمن بید در شمال شرق مشهد},
journal = {علوم دانشگاه تهران},
year = {2001},
volume = {27},
number = {1},
month = {April},
issn = {1016-1058},
pages = {133--150},
numpages = {17},
keywords = {رخساره های سنگی و محیط رسوبگذاری سازند چمن بید در شمال شرق مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رخساره های سنگی و محیط رسوبگذاری سازند چمن بید در شمال شرق مشهد
%A نجفی, مهدی
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%A یزدان پناه, محسن
%J علوم دانشگاه تهران
%@ 1016-1058
%D 2001

[Download]