چشم انداز مدیریت (پیام مدیریت), دوره (7), شماره (28), سال (2008-12) , صفحات (185-221)

عنوان : ( مدل مفهومی روابط سازمانی مبتنی بر اعتماد و شفافیت و سازوکارهای کنترلی متناسب )

نویسندگان: محمد مهرآیین , سعید مرتضوی , سیدحسین کاظمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وجود رابطه بین دو مفهوم شفافیت و اعتماد ، و تأثیرات متقابل آن ها، همواره مد نظر بسیاری از صاحب نظران بوده است. اگر چه به نظر می رسد که وجود تفاوت در سطح اعتماد و تقاضا برای شفافیت و رابطة این دو مقوله با نوع کنترل اعمال شده، همواره می تواند تعیین کننده انواع روابط حاکم بر افراد سازمان و به تبع آن، تاثیرگذار بر سازوکارهای کنترلی متناسب با انواع روابط سازمانی مذکور قلمداد شود، با این حال، در مطالعات پیشین، ارتباط بین مفاهیم موجود (اعتماد، شفافیت و کنترل)، انواع روابط شناسایی شده و مدل پیشنهادی سازوکارهای کنترلی درخور هر نوع رابطه، به شکل مطروحه در این مقاله مورد توجه قرار نگرفته است. لذا، این مقاله به دنبال آن است که پس از تشریح مبانی نظری در قالب تبیین نقش اعتماد، شفافیت و کنترل و تلفیق اثرات متقابل آن ها بر یکدیگر، به بیان یک چارچوبی نظری برای ارائه چهار نوع رابطه سازمانی (کارگزاری، خادمیت، شراکت، یگانگی)، که در آمیزه خاصی از سطح اعتماد و کنترل شکل می گیرند از آنجا که هر یک از روابط مذکور، ساز و کار کنترلی خاص خود را طلب می کند، بنابراین این مقاله در ادامه به ارائة مدلی برای معرفی انواع روابط (برحسب میزان اعتماد و نوع کنترل) و سازوکارهای کنترلی مورد استفاده در هر یک از این روابط، در چارچوب روابط سازمانی خواهد پرداخت.

کلمات کلیدی

, اعتماد, شفافیت, کنترل, تئوری کارگزاری (عاملیت), تئوری خادمیت, تئوری بازی ها, تئوری هویت اجتماعی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018219,
author = {مهرآیین, محمد and مرتضوی, سعید and کاظمی, سیدحسین},
title = {مدل مفهومی روابط سازمانی مبتنی بر اعتماد و شفافیت و سازوکارهای کنترلی متناسب},
journal = {چشم انداز مدیریت (پیام مدیریت)},
year = {2008},
volume = {7},
number = {28},
month = {December},
issn = {2008-2703},
pages = {185--221},
numpages = {36},
keywords = {اعتماد، شفافیت، کنترل، تئوری کارگزاری (عاملیت)، تئوری خادمیت، تئوری بازی ها، تئوری هویت اجتماعی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل مفهومی روابط سازمانی مبتنی بر اعتماد و شفافیت و سازوکارهای کنترلی متناسب
%A مهرآیین, محمد
%A مرتضوی, سعید
%A کاظمی, سیدحسین
%J چشم انداز مدیریت (پیام مدیریت)
%@ 2008-2703
%D 2008

[Download]