چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست , 2010-11-01

عنوان : ( تاثیر غلظت ماده آلی برحذف بیولوژیکی نیترات از منابع آب زیرزمینی توسط راکتور بیوفیلم با بستر ثابت )

نویسندگان: مرجان زارع رشکوئیه , شهناز دانش , سید احسان عظیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق تاثیر اسیداستیک در چهار غلظت با نسبت های 0/998، 1/207، 1/59، 2/031=C/N بر راندمان حذف بیولوژیکی نیترات آب چاهی در شهر مشهد با غلظت نیترات 150 میلی گرم در لیتر و تأثیر آن بر pH، کدورت و غلظت های NO2، COD و Alkalinity آب تصفیه شده ارزیابی گردید. ابتدا آب چاه با اسیداستیک، مواد مغذی فسفر (Na2HPO4.3H2O) و آهن (FeSO4 .7H2O) غنی شده و با دبی معادل 1/5 متر مکعب در ساعت به صورت جریانی رو به پایین وارد یک راکتور بیوفیلم با بستر ثابت (دانه بندی 6-3 میلی متر)، ارتفاع 5 متر و قطر 0/5 متر گردید و سپس جهت تصفیه نهایی از یک فیلتر شنی به حجم یک متر مکعب عبور داده شد. نتایج نشان داد که با افزایش نسبت C/N از 0/998 به 2/031، راندمان حذف نیترات از 60% به 99% افزایش یافت. همچنین با افزایش غلظت ماده آلی ورودی، میزان کدورت و غلظت های COD و قلیائیت آب خروجی از راکتور بیولوژیکی بیشتر شد. در این فرآیند هیچ گونه تجمع نیتریت و تغییر pH در اثر تغییر غلظت اسید استیک مشاهده نگردید.

کلمات کلیدی

, آب زیرزمینی, راکتور بیوفیلم, دنیتریفیکاسیون, غلظت ماده آلی, نیترات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018220,
author = {زارع رشکوئیه, مرجان and دانش, شهناز and سید احسان عظیمی},
title = {تاثیر غلظت ماده آلی برحذف بیولوژیکی نیترات از منابع آب زیرزمینی توسط راکتور بیوفیلم با بستر ثابت},
booktitle = {چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آب زیرزمینی، راکتور بیوفیلم، دنیتریفیکاسیون، غلظت ماده آلی، نیترات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر غلظت ماده آلی برحذف بیولوژیکی نیترات از منابع آب زیرزمینی توسط راکتور بیوفیلم با بستر ثابت
%A زارع رشکوئیه, مرجان
%A دانش, شهناز
%A سید احسان عظیمی
%J چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
%D 2010

[Download]