چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست , 2010-11-01

عنوان : ( ارزیابی برخی از پارامترهای مهم کیفی پساب در کاربرد کشاورزی (مطالعه موردی : پساب تصفیه خانه اولنگ مشهد) )

نویسندگان: سیدعلی قاسمی , شهناز دانش , بهروز عامل بشارتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این کار تحقیقاتی پساب یکی از تصفیه خانه های شهر مشهد (تصفیه خانه اولنگ) از نظر غلظت یون های سدیم، کلر، بور، بی کربنات ،pH ،EC ،SAR پارامترهای مهم در کشاورزی از قبیل و جامدات معلق و نیز جمعیت کل کلی فرم ها و کلی فرم های مدفوعی به مدت یک سال مورد پایش و ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده دلالت بر این دارد که کیفیت پساب تصفیه خانه مذکور از نظر تراکم کل کلی فرم ها، تراکم کلی فرم های مدفوعی و غلظت بی کربنات در مقایسه با ضوابط زیست محیطی دارای محدودیت شدید است. همچنین نتایج به دست آمده در ارتباط با پارامترهای غلظت یون سدیم و یون کلر نشان می دهد که استفاده از این پساب در آبیاری با ، SAR ، EC محدودیت روبه رو است هر چند که این محدودیت در دامنه کم تا متوسط طبقه بندی می شود یعنی کاربرد آن نیاز به مدیریت و برنامه ریزی های دقیق دارد، در غیر این صورت در طولانی مدت می تواند اثرات زیست محیطی مخربی را ناشی گردد. لازم به ذکر است که پساب مذکور از نظر غلظت بور دارای دیاگرام C3-S مشکل نیست. به طور کلی پساب تصفیه خانه اولنگ از نظر کیفیت آبیاری در رده 2 طبقه بندی کیفی آب آبیاری قرار می گیرد که دلالت بر املاح بالا و مخاطرات سدیمی حد متوسط پساب را دارد.

کلمات کلیدی

, پساب, آبیاری, پارامترهای کیفی آب, تصفیه فاضلاب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018221,
author = {قاسمی, سیدعلی and دانش, شهناز and بهروز عامل بشارتی},
title = {ارزیابی برخی از پارامترهای مهم کیفی پساب در کاربرد کشاورزی (مطالعه موردی : پساب تصفیه خانه اولنگ مشهد)},
booktitle = {چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پساب، آبیاری، پارامترهای کیفی آب، تصفیه فاضلاب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی برخی از پارامترهای مهم کیفی پساب در کاربرد کشاورزی (مطالعه موردی : پساب تصفیه خانه اولنگ مشهد)
%A قاسمی, سیدعلی
%A دانش, شهناز
%A بهروز عامل بشارتی
%J چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
%D 2010

[Download]