روستا و توسعه, دوره (13), شماره (1), سال (2010-4) , صفحات (155-179)

عنوان : ( ارزیابی میزان رضایتمندی روستاییان از محیط سکونتگاهی )

نویسندگان: حمید شایان , علی اکبر تقیلو , رضا خسروبیگی برچلوئی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله رضایتندی روستاییان از ابعاد مختلف محیط سکونتگاهی با روش توصیفی-تحلیلی ارزیابی شده است. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه با حجم نمونه 430 نفر در سطح 49 سکونتگاه روستایی شهرستان کمیجان انجام شده است. بر اساس نتایج به دست آمده سطح رضایت در 71 درصد سکونتگاها کمتر از حد انتظار است.آزمون کی دو بیانگر فاصله زیاد فراوانی رضایت های مشاهده شده از فراوانی های مورد انتظار استن زیرا نحوه توزیع میزان رضایتمندی متعادل نیست و..

کلمات کلیدی

, رضایتمندی روستاییان, سکونتگاه های روستایی, کمیجان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018234,
author = {شایان, حمید and تقیلو, علی اکبر and خسروبیگی برچلوئی, رضا},
title = {ارزیابی میزان رضایتمندی روستاییان از محیط سکونتگاهی},
journal = {روستا و توسعه},
year = {2010},
volume = {13},
number = {1},
month = {April},
issn = {1563-3322},
pages = {155--179},
numpages = {24},
keywords = {رضایتمندی روستاییان،سکونتگاه های روستایی،کمیجان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی میزان رضایتمندی روستاییان از محیط سکونتگاهی
%A شایان, حمید
%A تقیلو, علی اکبر
%A خسروبیگی برچلوئی, رضا
%J روستا و توسعه
%@ 1563-3322
%D 2010

[Download]