بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید, دوره (21), شماره (3), سال (2010-11) , صفحات (34-42)

عنوان : ( تعیین شاخصهای قابلیت فرایند برای پارامترشیب در یک پروفایل خطی یک متغیره )

نویسندگان: حمیده رضوی , عادله اسدزاده , زهره ناصری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بسیاری از کاربردهای عملی، کیفیت یک فرایند یا محصول بوسیله تابعی بین متغیر پاسخ و یک یا چند متغیر توصیفی بهتر نشان داده می­شود. پایش پروفایل­ها به منظور درک و بررسی پایداری فرایند در طول زمان صورت می­گیرد. به همین دلیل بررسی قابلیت مربوط به یک پروفایل ضروری به نظر می­رسد. مبحث قابلیت فرایند نیز مبحثی گسترده در کنترل آماری فرایند است که جایگاه مهمی در کاربردهای عملی دارد، شاخص­های قابلیت نیروی بالقوه و عملکرد فرایند را توصیف کرده و ابزارهایی سودمندی برای فعالیت­های بهبود کیفیت موفق و پیاده­سازی برنامه­های کیفی می­باشند. در این مقاله، شاخص­های قابلیت برای یک پروفایل خطی با مستقل نمودن دو پارامتر عرض از مبدا و شیب محاسبه می گردد. از آنجایی که شاخص قابلیت برای عرض از مبدا یک پروفایل خطی را می­توان با روش­های عمومی تعیین قابلیت فرایند تعیین نمود، در این مقاله فقط رویکردی برای تعیین قابلیت شیب یک پروفایل خطی ارائه می­شود. بنابراین پس از مستقل نمودن پارامترها، کلیۀ مقادیر مربوط به شیب­های اجزاء یک پروفایل محاسبه شده و تحت کنترل بودن و نرمال بودن این مقادیر بررسی می­شود. در نهایت شاخص­های قابلیت برای داده­های نمونه بدست آمده و تفسیر می­شود

کلمات کلیدی

, قابلیت فرایند, پروفایل خطی, شاخصهای قابلیت فرایند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018236,
author = {رضوی, حمیده and عادله اسدزاده and زهره ناصری},
title = {تعیین شاخصهای قابلیت فرایند برای پارامترشیب در یک پروفایل خطی یک متغیره},
journal = {بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید},
year = {2010},
volume = {21},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-4870},
pages = {34--42},
numpages = {8},
keywords = {قابلیت فرایند، پروفایل خطی، شاخصهای قابلیت فرایند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین شاخصهای قابلیت فرایند برای پارامترشیب در یک پروفایل خطی یک متغیره
%A رضوی, حمیده
%A عادله اسدزاده
%A زهره ناصری
%J بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید
%@ 2008-4870
%D 2010

[Download]